Naturreservat

Ritamäki, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ritamäki är en av Sveriges bäst bevarade finngårdar och den sista finngård i Sverige som bebotts och brukats på traditionellt vis. Årlig lieslåtter bevarar ängsfloran med bland annat fältgentiana och slåtterblomma. Markerna runt Ritamäki brukades enligt gamla traditionella metoder så sent som under 1964 då syskonen Beda och Henning Jansson flyttade till vårdhemmet i Torsby. Byggnaderna ägs av Lekvattnets hembygdsförening Länk till annan webbplats..

Reservatet bildades för att bevara det gamla odlingslandskapet och dess kultur- och naturvärden. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. EU:s Life-Nature fond har delfinansierat restaurering av detta Natura 2000-område.

Djur och växter

Den biologiska mångfalden är stor. De växter som återfinns inom reservatet är till stor del typiska "slåtterväxter". Med slåtterväxter menas att växterna är beroende av att markerna årligen slås efter blomningen. Hit hör fältgentiana, slåtterfibbla, slåtterblomma, höskallra, ormrot och darrgräs.

Inför ditt besök

Sommartid visas gården för besökare av Lekvattnets hembygdsförening som även serverar kaffe.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 1993, reviderat 2010

Storlek: 18 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, ca 10 km sydväst om Lekvattnets kyrka. Ritamäki ligger bara någon kilometer från den norska gränsen.I Lekvattnet är det skyltat Ritamäki. Följ skyltarna ungefär 10 km fram till parkeringen vid sjön Lomsen. Från parkeringen är det ca 1,5 kilometer markerad stig upp till Ritamäki. Stigen är relativt brant och stenig. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar eller träd­svampar,
  • medföra ej kopplad hund,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Gården är byggnadsminne och skyddet omfattar alla byggnader på gården.

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner