Naturreservat

Örtenberget, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Örtenberget ligger i ett starkt kuperat och artrikt skogslandskap som genombryts av Örtensjöarna.
Naturreservatet Örtenberget bildades för att bevara en grandominerad blandskog i hyperitbrant med gamla tallar, lövträd, död ved i form av liggande träd samt en rik moss-, lav- och kärlväxtflora.

Reservatet ingår i Natura 2000-området Storområdet Örten som i sin tur ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Hyperitberggrund förekommer på flera platser i området vilket tillsammans med rörligt markvatten gör att det finns flera områden med rik kärlväxtflora och lövträd som asp, hassel, skogstry och ädellövträd. I området finns också en rik moss- och lavflora med bl.a. aspgelélav, vedtrappmossa och grynlav. Reservatet har ett rikt fågelliv, bl.a. förekommer järpe, spillkråka, nötkråka och mindre hackspett i området. Vitryggig hackspett har tidigare funnits i området.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 13,6 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Forshaga kommun, väster om Västra Örtens nordspets, cirka 10 kilometer nordost om Deje. Det är mycket svårframkomligt både i och till naturreservatet eftersom hela reservatet ligger i en bergbrant. Det finns inte heller någon naturlig entré.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen