Naturreservat

Kampåsen, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet är rikt på våtmarker av olika slag. I östra delen av området finns en liten tjärn, där större vattensalamander trivs. Reservatet utgörs till stor del av gammal brandpåverkad barrskog med flerhundraåriga tallar över en yngre grangeneration. Solexponerade stammar är mycket viktig livsmiljö för många insekter.

Reservatet bildades för att bevara gammal barrskog samt gynna områdets gamla och döda tallar. Även livsmiljöerna för större vattensalamander ska bevaras. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 39 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, ca 5 km O-NO om Värnäs/Stöllet. Från korsning mellan väg 62/E45 kör man väg E45 österut mot Malung. Efter 8 km tar man höger in på grusväg, strax efter infart till Väbergsstugan. Därefter är det knappt 2 km till reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner