Naturreservat

Fänstjärnsskogen, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Fänstjärnsskogen räknas som ett av de mest värdefulla naturskogsområdena i hela Mellansverige. Här kan du bland annat se en 600 år gammal tall. Fänstjärnsskogen har lång skoglig kontinuitet, dvs. att skogen har varit obruten under längre tid och endast små ingrepp har gjorts i skogsbeståndet. Däremot påverkades skogen av otaliga bränder under 1700-1800-talen, bl.a. för att förbättra betet för djuren från Värnäs-Tväråssätern som betade här. Spåren efter bränderna kan besökaren främst märka genom det stora antalet brandskadade torrfuror.

Naturreservatet bildades efter initiativ från en av skogsägarna. Syftet är att skydda ett naturskogsområde och bevara de höga naturvärdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Området består av flera olika naturtyper från myr till tallhed. Den äldsta skogen är 200-250 år. Det äldsta levande trädet är en drygt 600 år gammal tall. Enstaka tallar är upp mot 350 år gamla. Här återfinns även ett stort antal hotade arter. Bland annat har ullticka, rynkskinn, varglav och skogstrappmossa hittats.

Hänsynskrävande fåglar såsom gråspett, tretåig hackspett och slaguggla häckar ibland i reservatet.

Inför ditt besök

Från parkeringen till eldpallkojan är det cirka 1 kilometer. Från eldpallkojan och in i reservatet är cirka 2 kilometer naturstig. Från naturstigens slut är det cirka 2 kilometer kvar till parkeringsplatsen. Slingan återansluter till säterstigen strax sydost om reservatet. Hela leden är knappt 5 kilometer lång. En led mot Värnäs-Tväråssätern går längs en del av reservatets östra gräns.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, ca 6 km O-NO om Stöllet. Vägbeskrivning till reservatet. Från Stöllet åk E45 mot Malung. Efter 4,5 km sväng höger - vägvisning "Naturreservat". Efter ca 3 km finns en parkeringsplats (gemensam med reservatet Skavåsen). Den gamla säterstigen, till Värnäs- Tväråssätern, leder fram till reservatet. Vägbeskrivning till Värnäs- Tväråssätern via reservatet. Från vägen följer reservatsleden den gamla säterstigen till sydöstra hörnet av reservatsgränsen och vidare ca 650 m längs gränsen. Här skiljer sig reservatsleden från säterstigen som fortsätter ytterligare ca 350 m för att vika av rakt österut från reservatet och når Värnäs- Tväråssätern efter ca 1 km.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet genom att t ex uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur (undantag dock för tillåten jakt),
  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp öppen eld,
  • tälta.

Organiserat utnyttjande av området, för t.ex. turism, undervisning eller naturvetenskapliga undersökningar, skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner