Naturreservat

Branäsberget, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservat med milsvidd utsikt över Klarälvsdalen. I Branäsbergets brant kan man hitta den hotade arten långskägg. Naturreservatet Branäsberget bildades för att möjliggöra såväl bevarande av värdefull natur som fortsatt expansion av skidanläggningen.

Naturreservatet är beläget i en brant nordostsl uttning mellan Branäsbergets topp och Klarälven. Gammal grandominerad skog utgör huvudparten av reservatet, men mindre områden med magrare talldominerade marker förekommer, såväl som yngre skogsbestånd med ett större inslag av lövträd.

Djur och växter

Reservatet ska också skydda de rödlistade arter som finns i området. En av dessa är laven långskägg, Usnea longissima, som har en ovanligt stor förekomst i reservatet. Lokalen bedöms hysa den största populationen av långskägg i Syd- och Mellansverige. Arten är starkt knuten till s.k. brandrefugiala (områden som brukar klara sig undan brand) öppna granskogar. Arten finns idag bara kvar i skogar som aldrig blivit kalavverkade.

Skogens slutenhet och sluttningen mot nordost är viktig för mikroklimatet, som är av avgörande betydelse för den speciella flora som förekommer i området. Genom reservatet bevaras också gammal grandominerad naturskog med grovbarkiga träd, döende och döda träd och död ved.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 29 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, ca 2,6 km nordväst om Dalby. Följ E45 mot väg 62. Följ väg 62 mot Gondolvägen. Parkera på skidanläggningens parkering. Nordvärmlandsleden går genom reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • elda.

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner