Gultberget, Naturreservat

Frodig flora, en mångfald av fjärilar och hundratals svamparter erbjuder ett besök i Gultbergets naturreservat.
Miljön på Gultberget, som är ett kalkrikt hyperitberg, varierar från fuktig alskog i sydost till torrängsmiljö på bergets höjdparti. I området springer grundvatten fram i ett flertal källor och bevattnar stora ytor.

Reservatet bildades för att bevara ett lövskogsområde med rik flora och fauna och ovanliga och nationellt hotade växt- och djurarter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Fakta

Bildat: 1999

Storlek: 60 hektar

Markägare: Privat, Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon eller terrängfordon,
  • tälta,
  • göra upp öppen eld,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet t. ex. genom att uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur,
  • på ett störande sätt använda radio, grammofon eller dylikt.
Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, ca 10 km norr om Torsby.Kör från Torsby norr ut på väg E45. Vid Fensbol, ta av vid den gamla affären i Petteråsen. Kör mot Pettertorp ca 1 km. P-platsen ligger i anslutning till reservatet.