Naturreservat

Igelsjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Igelsjöns naturreservat består av två delområden med skogar med höga naturvärden. I reservatet kan man uppleva såväl myrmarker som blandskog med gott om ädellövträd.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 130 hektar varav vatten 1 hektar

Karaktär: blandskog, ädellövskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Igelsjöns naturreservat utgörs av två närliggande områden belägna vid Igelsjön respektive Västersjön strax sydväst om sjön Bornan i Norrtälje kommun. Området är tillgängligt för besökare till fots från Massum by.

Det går också att komma till området västerifrån via enskild väg från Stabby, Kvarnkärrsvägen.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Igelsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten
  4. framföra motordrivet fordon.

Väghållaren får dock underhålla befintlig väg och dess vägområde. Förbudet under punkt 4 gäller inte vid uttransport av fällt högvilt (älg, hjort eller vildsvin) med traktor, terrängskoter eller lätt terrängvagn i samband med jakt.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen