Naturreservat

Ersmossen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skogen i Ersmossens naturreservat består mest av gammal skog med få spår av skogsbruk. Skogen är rik på gammal gran och tall, enstaka äldre aspar och stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Här finns också fuktig sumpskog och mark med inslag av kalk samt hällmarker med senvuxna träd. I delar av området växer det rikligt med vacker hänglav.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 61,3 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Ersmossen SE0110224

Hitta hit

Naturreservatet ligger norr om väg 1100 mellan Häverödal och Älmsta. Utmed denna väg ligger även närmaste busshållplats, Örängen, cirka 800 meter från reservatets södra del.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Ersmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller att ta bort vedlevande svampar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen