Naturreservat

Västra Kulltorp

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet utgör en mosaik av värdefulla naturtyper, bland annat ädellövskog med en rik lundflora, äldre barrskog och naturbetesmark. Asp är det trädslag som dominerar mest i området men med en ständig variation med många andra lövträd liksom inslag av gran. Kalkberggrund finns i närheten av området och jordtäcket består huvudsakligen av kalkrik morän, vilket avspeglas i områdets svamp- och kärlväxtflora.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 2017

Areal: 89 hektar

Karaktär: Ädellövskog, barrskog, betesmark, sjö

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, sjödelen ingår dessutom i ett Natura 2000-område.

Parkering

Kommunikationer

Det går även att ta sig till reservatet med buss 483. Reservatet ligger mitt emellan hållplats Djupvik och Stensjön.

Hitta hit

Naturreservatet Västra Kulltorp ligger i Djupvik söder om sjön Näsnaren och nås med bil via väg 538.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • Anordna lägerverksamhet
  • Anordna tävlingar

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Katrineholms Naturkarta

Katrineholms Naturkarta

Öppna detta i appen