Naturreservat

Prinskullen, Naturreservat

Naturreservat

5 av 5 stjärnor 5,0 (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Från naturreservatet Prinskullen har du en fin utsikt över Stjärnsunds slott och Hammars kyrka. Här satt enligt traditionen prins Gustav, diktarprinsen, och fick inspiration till sina dikter och sin musik. Kullen har fått sitt namn från detta.

Grusås med dödisgrop

Naturreservatet Prinskullen bildades i slutet av 1970-talet för att bevara en del av Askersundsåsen från att bli exploaterad som grustäkt. I reservatets södra del ligger en cirka 15 meter hög åsrygg. Norr om denna utbreder sig flackare sandavlagringar. I en så kallad åsgrav eller dödisgrop har en tjärn, Rudatjärnen, bildats. Gropen bildades när ett isblock från inlandsisen begravdes i åsgruset och sedan smälte.

Tranbär i mossen

Rudatjärnen ligger omgiven av tallskog som närmare tjärnen övergår i en tallmosse, där det förutom vitmossa även växer hjortron, tuvull, skvattram, tranbär med mera. I mossen hittar man även den köttätande växten storsileshår. I tjärnen finns rikligt med vit näckros.

Grov barrskog och betad hagmark

På Prinskullen växer grov blandad barrskog och på de mer låglänta delarna lövskog med björk, ask, al och ek. Norra delen är en betesmark med ek och hassel. Äldre ekar finns kvar från tiden då skogen brukades som löväng. På våren är marken här helt täckt av vitsippor. Blåsippor finns under hasselsnåren. Mossfloran är rik i den fuktiga miljön, bland annat växer krushättemossa på hassel och palmmossa på marken.

Bästa picknickplatsen?

Picknickbord finns högst upp på kullen, med utsikt mot Stjärnsund, samt längst ut på udden i betesmarken. Från Askersund löper en vacker cykelväg ett långt stycke av vägen.

Utökning av betesmarken

Delar av skogen i naturreservatet har under senare tid gallrats och röjts på gran, yngre träd och sly för att skapa ny och utökad betesmark i reservatet. Genom att skapa gläntor får man fläckvis in mycket ljus till träden och växterna på marken. Ett ökat ljusinsläpp gynnar inte minst de gamla, grova ekarna och deras efterföljare men även andra värdefulla lövträd i reservatet. Restaureringen framhäver också landformerna i reservatet, dvs åskullen och utsikten mot Stjernsunds slott. Besökare är välkomna precis som tidigare och kan passera reservatet genom enkla grindar. Visa hänsyn till betesdjuren, stäng grindar efter dig och håll hunden kopplad.

Spela eller pausa bildspelet

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 1979

Areal: 40 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240115 Prinskullen

Hitta hit

Skyltat från riksväg 50 söder om Askersund, ca 7 km söder om infarten till Stjärnsunds slott. Sväng av mot öster strax söder om bron över Lilla Hammarsundet.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • Plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
  • Medvetet störa djurlivet tex genom närgången fotografering av fågelbo
  • Medföra ej kopplad hund
  • Avsiktligt störa betesdjuren
  • Göra upp eld, tälta eller ställa upp husvagn
  • Framföra cykel eller motordrivet fordon eller parkera på annat än särskilt anvisad plats
  • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • På ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

Kontakt

E-postadress

orebro@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen