Naturreservat

Övre Sävälven, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Övre Sävälven består av granskogar, lövbrännor och myrmarker längs Sävälvens vindlande lopp. Närmast älven är skogen örtrik och frodig och i skogens orörda delar trivs sällsynta lavar och svampar.

Rik växtlighet utmed älven

Inom reservatet är Sävälven fri från människans påverkan. Undantaget är en äldre kvarnplats och resterna av en dammvall. Älven växlar skarpa forsar med lugnare partier och på sina platser delar den upp sig i flera fåror. Skogen närmast älven översvämmas om våren, vilket gör marken näringsrik och vegetationen frodig med högvuxna örter som rödblära, midsommarblomster. Förr bedrevs slåtter längs vissa sträckor av älven.

Många hänglavar

Delar av skogarna i reservatet gallrades under 1900-talet, men här och var finns äldre, opåverkad skog. Kring Mörttjärn växer gammal granskog och platsen är mycket rik på olika hänglavar. Grenarna draperas av den yviga garnlaven och skägglav som kan växa sig flera decimeter långa. Även tagellavar ingår i floran av hänglavar, däribland den sällsynta violettgrå tagellaven.

Kräsen skålsvamp

På asp går det att hitta andra ovanliga lavarter, som skorpgelélav, aspgelelav och blanklav. I stråk av gransumpskog växer gammelgranskålen - en kräsen skålsvamp som kräver hög luftfuktighet och enbart växer på bark av gamla, senvuxna granar. Den vackert rosafärgade laxporingen är en vedlevande svamp som är mycket ovanlig, men har siktats i reservatets norra del.

Hackspettens typiska spår

Fågellivet i reservatet karaktäriseras av skogsarter som tjäder, spillkråka och tretåig hackspett. Den tretåiga hackspetten är ganska orädd men avslöjar framförallt sin närvaro genom att göra så kallade drickringar – hackmärken i ringar runt granstammarna.

Spår efter bränder

Skogsbränder var betydligt vanligare förr och i hela området finns gamla tallstubbar med spår av skogsbrand. På höjdryggen söder om Mörttjärn ligger en så kallad lövbränna som förmodligen växt upp efter en skogsbrand på 1800-talet. I lövbrännan är skogen gles med ett stort inslag av lövträd, främst björk men även sälg och rönn. Här finns spår av brand även på levande tallar.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 2014

Areal: 460,4 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet Övre Sävälven ligger drygt 2 mil norr om Hällefors cirka 12 km norr om Sävenfors, alldeles på gränsen till Dalarnas län.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda annat än på anvisade platser och då endast med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • medvetet störa djurlivet t. ex. genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär-, matsvamp- och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Kontakt

E-postadress

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner