Naturreservat

Ödesdovra, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

I delar av området har det skett barkborreangrepp och det kan därför vara svårt med framkomligheten. Det finns inga friluftsanordningar i området.

Beskrivning

I naturreservatet skyddas två artrika skogsområden i nära anslutning till den lilla byn Ödesdovra. Marken är kalkrik och här trivs många kräsna svampar, jämte en rad örter och mossor som har svårt att klara sig i dagens rationellt brukade skogslandskap.

Variationsrik gammelskog

Reservatet domineras av en gammal barrskog med främst gran men här finns även tall och lövträd som björk och asp. Bland buskarna hittar vi bland annat hassel och skogstry. Terrängen är kuperad och det finns gott om block i området. Gammelskogen och den varierade miljön skapar tillsammans en mångfald av livsmiljöer för olika växter och djur. Här trivs även ett flertal krävande svampar, mossor och lavar. Vaddporing, ullticka och vedtrappmossa är några exempel. Bland fåglarna hittar vi exempelvis duvhök och gröngöling.

Kalkrik mark

Ödesdovra ligger i en trakt med urkalk i berggrunden. Typiskt för kalkrika gammelskogar är en artrik svampflora. I reservatet har man hittat hela 87 olika svamparter. Fläckfingersvamp och streckvaxskivling är några exempel. Båda dessa arter har färre än tio kända växtlokaler i länet. Även bland örterna hittar vi många kalkgynnade arter, som svart trolldruva, strutbräken, blåsippa och gullpudra.

Betad skog

Förr fick en stor del av boskapen ofta beta fritt i skogen. Betet formade skogen till en halvöppen och mycket artrik miljö. En skogstyp som idag nästan helt har försvunnit i vårt land. Under 1900-talet upphörde skogsbetet och skogarna växte igen. Sedan år 2018 betar korna återigen i delar av skogen i Ödesdovra. Här och var finns spår efter äldre tiders plockhuggning, där enstaka träd fällts för att användas till ved eller virke.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Askersund

Beslutsår: 2016, utvidgat 2021

Areal: 42 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet Ödesdovra ligger 10 km norr om Askersund,knappt två km norr om Kårberg.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåte​t att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Kontakt

E-postadress

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner