Eldningsförbud råder i Gävleborgs län från och med 9 juni

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om

skydd mot olyckor följande.

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen

(ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar, etc.).

2 § Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser

utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

3 § Förbudet omfattar inte heta arbeten på hårdgjorda ytor under förutsättning

att

1. Arbetena utförs i enlighet med de riktlinjer som är framtagna av Brandskyddsföreningen Sverige och

2. Att nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

4 § Förbudet omfattar inte naturvårdsbränning i syfte att gynna och bibehålla

höga naturvärden under förutsättning att

1. Naturvårdsbränningen senast en (1) vecka före planerad bränning har föranmälts till räddningstjänsten i aktuell kommun

2. Och de villkor och instruktioner som ges av räddningstjänsten följs.

5 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av länsstyrelsen.

6 § Definitioner

I denna föreskrift avses med

sammanhållen bebyggelse - bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller

skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

skog och mark – sammanhängande markområden med brännbar vegetation eller

motsvarande som lätt kan antändas och snabbt sprida brand vidare över större ytor.

heta arbeten – sådana brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats

21FS 2023:9

2

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan

enligt 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor dömas till böter.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft kl. 11.00 den 9 juni 2023 och gäller tills vidare.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Johan Lund

(Enheten för samhällsskydd och beredskap)

Kontakt

Adress

Verksamheten för strategisk och hållbar utveckling, kommunstyrelseförvaltningen Norra Järnvägsgatan 21, 827 80 Ljusdal 0651-18 000

E-postadress

kommun@ljusdal.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen