Naturreservat

Stockanäs

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stockanäs naturreservat ligger 300 meter öster om sjön Möckeln. Större delen av reservatet består av blandskog, men här finns också igenvuxen odlingsmark med ädellövträd. I området finns många sällsynta arter vedsvampar och skalbaggar som är beroende av gammal skog och döda träd. Genom östra delen av reservatet går en äldre kyrkväg som fortfarande används som både bruknings- och promenadväg.

Läs mer om växter och djur du kan träffa på här samt de lokala föreskrifterna på Länsstyrelsens hemsida via länken nedan.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2009

Areal: 16,6 ha

Karaktär: Gammal blandskog av tall, björk, bok, ek, asp, gran, lind, hassel, m.m. Delvis skogsbete. Kommun: Älmhult

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats (föreskriften påverkar inte rätten för de som av hävd får använda kyrkvägen),
 2. skada naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att elda, gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än enstaka exemplar (dock ej av lavar) av icke-fridlysta arter samt bär och matsvamp för husbehov,
 5. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 6. tälta mer än en natt,
 7. övernatta i husvagn eller husbil,
 8. elda annat än på iordningställda platser (om sådana finns anlagda),
 9. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande (tipsrunda får anordnas efter tillstånd från förvaltaren.),
 10. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen