Naturreservat

Stenbrohult

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Stenbrohults naturreservat finns ängs- och betes­marker, före detta åkrar, ädellövskog, annan lövskog och barrskog. Hela området ingår i sjön Möckelns avrinningsområde som är en del av Helge å.

I Stenbrohult finns många gamla och grova lövträd där det växer flera ovanliga lavar och i gamla bokar och ekar lever hotade ved­insekter. Området bjuder på en rik ängsflora med till exempel jungfru Marie nycklar, jungfrulin, solvända och ängsvädd. På ängs- och äldre åker­marker finns många arter av hotade vildbin. Hela Möckelnområdet har dessutom ett mycket rikt fågelliv och i Stenbrohult trivs till exempel nötkråka och mindre hackspett. Stenbrohult gränsar i norr direkt till kultur­reservatet Råshult med dess värde­fulla odlings­landskap och stigen i naturreservatet ansluter direkt till kulturreservatets stigar.

Läs mer om växter och djur i reservatet och de lokala föreskrifterna som är unika för varje naturreservat på Länsstyrelsens hemsida i länken nedan.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2009, utökat 2011

Karaktär: Småskaligt odlingslandskap med ängar och betesmarker, ädellövskog och olika typer av blandskogar, tallmyr.

Areal: 56,8 ha

Kommun: Älmhult

Ägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 2. skada naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att elda, gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än enstaka exemplar (dock ej av lavar) av icke-fridlysta arter samt bär och matsvamp för husbehov,
 5. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 6. tälta mer än en natt,
 7. tälta inom ängs- och betesmarker och på anordnade rastplatser,
 8. övernatta i husvagn eller husbil,
 9. elda annat än på iordningsställda platser,
 10. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning utan tillstånd från förvaltaren,
 11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren

Från föreskrifterna undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen