Naturreservat

Möckelsnäs naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Tillsammans med naturreservatet Kronan, är Möckelsnäs naturreservat den yttersta delen av en halvö i sjön Möckeln. I detta reservat finns inga utmärkta stigar men Kronans stigar duger gott, och man får gå här också bara man hittar själv.

Reservatet består mest av ädellövskog där träden är bostäder för mängder av sällsynta lavar, mossor, svampar och skalbaggar vilket gör det viktigt att skydda den gamla skogen och miljön. Även den ibland översvämmade strandskogen med al, björk, asp och vide har stora naturvärden som är viktiga att skydda och bevara. En ovanlig insekt i området är ekbrunbaggen som lever i hård ved av död ek. En annan intressant art är hårklomossa som lever i strandskogar som regelbundet översvämmas. Mer info finns på Länsstyrelsens hemsida via länken nedan.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2014

Areal: 13,2 Ha

Karaktär: Lövskog

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar (dock ej lavar) av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov ,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 6. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 7. tälta mer än en natt (får dock inte ske inom anordnad rastplats),
 8. övernatta i husbil eller husvagn,
 9. sätta upp tavla, fågelholk, skylt, affisch, snitsel, konstföremål el­ler liknande utan Länsstyrelsens godkännande,
 10. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig under­sökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen. .

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen