Naturreservat

Getaryggarnas naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Getaryggarna är ett starkt kuperat område och de två huvudbranterna går i nordsydlig riktning. I de delar av reservatet som har högst naturvärden växer barrblandskog men det finns också områden med mycket tall och björk där de äldsta träden lär vara långt över 100 år. I slänterna växer asp och sälg och här finns även sumpskog och kärr. Mellan huvudbranterna ligger en dal med vattenfylld botten. I norra delen av reservatet är det inte lika brant men även där finns en dal som slutar vid Rödmossen.

Getaryggarna är bevuxna med barrskog som består av mest tall med några mindre områden av hällmarkstall, och i nordväst sträcker sig ett kärrområde från norr till söder.Öster om branten finns ett kärr med en fantastisk flora att upptäcka! Här kan du hitta både orkidéer, tråd-, hirs- och ängsstarr och här trivs slåtterblomman.

Här finns också andra arter med höga naturvärden som till exempel revmossa, korallrot, mörk husmossa, garnlav, kattfotslav, skriftlav, korallav, havstulpanlav, flagellkvastmossa, lunglav, bårdlav, purpur­mylia, vedtrappmossa och gulnål. Branten i den södra delen av området är fantastisk!

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2009

Areal: 64 ha

Karaktär: Barrträdsdominerade skogar i branter med en del lövträd

Kommun: Uppvidinge

Ägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Parkering

Sväng vänster längs den lilla Getaryggsvägen (vit skylt) och följ den 200 meter till vändplats med parkeringsmöjligheter.

Från söder: vägen mot Bränderyd till Kålsboda. Här viker du av längs Gummatorpsvägen (vit skylt). Följ denna en kilometer och fortsätt uppför en höjd öster om Raftabäcken. På den skogsklädda höjden syns reservatsmarkeringar. Till vänster finns en mindre parkeringsficka för en eller några bilar.

Hitta hit

Från riksväg 31 mellan Norrhult och Lindshammar följ gul skylt mot Bränderyd. Efter 3,5 kilometer, sväng vänster längs den lilla Getaryggsvägen (vit skylt) och följ den 200 meter till vändplats med parkeringsmöjligheter.

Reservatet kan även nåd från söder. Fortsatt i så fall vägen mot Bränderyd till Kålsboda. Här viker du av längs Gummatorpsvägen (vit skylt). Följ denna en kilometer och fortsätt uppför en höjd öster om Raftabäcken. På den skogsklädda höjden syns reservatsmarkeringar. Till vänster finns en mindre parkeringsficka för en eller några bilar. Platsen är en bra utgångspunkt för upptäcktsfärder i Getaryggarnas södra delar. Du ka näven nå stämningsfulla Karlsgöl drygt 100 meter söder om Gummatorpsvägen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på väg och iordningställd parkeringsplats
  5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren
  6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren
  7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

E-postadress

Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun

kulturochfritid@uppvidinge.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen