Naturreservat

Lill-Rånddalen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Upplev dramatiken i naturen när vattendraget Lill-Rånden slingrar sig förbi klippblock, rinner över tallhällmarker och faller utför små stup för att lugna ner sig i lugnvatten. Det var en kraftig smältvattenflod under den senaste istidens avsmältning som formade det dramatiska landskapet längs Lill-Rånden. I reservatets södra hälft är tallskogen tydligt påverkad av den kalkrika berggrunden. Kring de stora stenblocken och klipporna hittar man flera bevarandevärda mossor, lavar, svampar och kärlväxter. Det har hittats 67 arter i området varav 18 är upptagna på rödlistan över hotade arter.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 81,3 hektar

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Med bil tar du dig till naturreservatet från Hede genom att köra Rånddalsvägen 14,5 km innan vägen byter namn till Synderkölen. Fortsätt ytterligare 9,7 km längs Synderkölen och sväng sedan höger ut på vägen Överåndan som du följer i 1,5 km innan du är framme och har naturreservatet på din högra sida.

Föreskrifter

Välkommen till Lill-Rånddalen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, annat än med medhavd ved,
 • framföra motordrivet fordon.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för:

 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna ovan,
 • att bedriva ren­skötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel enligt undantag i terrängkörnings­förordningen (1978:594),
 • att framföra motordrivet fordon i räddningstjänst och vid sjukfall,
 • statliga tjänstemän att framföra motor­drivet fordon i tjänsteärende,
 • underhåll av befintligt jakttorn eller att på samma plats ersätta ett gammalt jakttorn med ett nytt,
 • att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med motordrivet fordon på fast mark, eller med lättare (<400 kg) bandgående fordon på våtmark,
 • röjning och underhåll av befintlig vandringsled enligt karta, bilaga 1. Fallna träd över vandringsleden får flyttas eller kapas men ska lämnas i naturreservatet,
 • jakt och fiske.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen