Naturreservat

Källberget-Storberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Lite trolskt är det allt i denna skog med stora mossbelupna block och ett stilla sus i de flerhundraåriga tallarnas kronor. Här kan man både hitta den akut hotade vedsvampen kritporing och få en glimt av tretåig hackspett.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 2 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger fem mil nordost om Östersund. Ta väg E45 till Lit, sväng höger efter Indalsälven, passera Stensundets naturreservat, och fortsätt fyra kilometer efter Nyby. I ett T-kors tar man höger och kör till Norr-Greningen, där man svänger norrut och kör till Bergbodarna. Härifrån går en skogsbilväg till Storbergets topp.

Föreskrifter

Välkommen till Källberget-Storberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på eventuellt särskilt angivna platser
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evert­ebrater, till exemp­el skalbaggar och landmollusker
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva såväl kommersiell som icke kommers­iell organiserad verksamhet, exempelvis idrotts­evenemang, turist­verksamhet, jakt­prov, besök av stora grupper, återkommande evenemang eller dylikt. Syftet är att motverka skada på naturmiljön. Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 15 deltagare som endast ägnar sig åt traditionell vandring eller turåkning vid enstaka tillfällen.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt, förutom jakt på bäver. Punkt 7 utgör inte något hinder för att på fastmark transpor­tera fälld älg eller björn med fordon. Detta förut­sätter att fordon med lågt marktryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen