Granby och Hanveden - Natura 2000-områden i Paradiset

Bilder

Granby - örtrik bäckravin med artrik mossflora

Skogen är mörkgrön och fuktig. Barrskog med dominans av gran karaktäriserar området. Två mindre bäckar förenas och bildar ett meandrande vattendrag genom ett örtrikt parti med strutbräken, hässlebrodd, skogsfräken, gullpudra och harsyra. Mossorna grön sköldmossa Buxbaumia viridis, alsidenmossa Plagiothecium latebricola och vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum är uppmärksammade i området.

Mossrik granskog

Natura-2000 området ligger inom Paradisets naturreservat och är beläget cirka 300 meter söder om Lissmasjön. Området består av huvudsakligen en mossrik granskog med inslag av klibbal, asp, björk och hassel. Några enstaka ekar, tallar och sälgar finns också i skogs-betåndet. Skogen betäcknas som västlig taiga och -lövsumpskogar av fennoskandisk typ. Skogen är mörkgrön och fuktig. Här finns två mindre bäckar som förenas och bildar en meandrande bäck genom ett örtrikt parti med strutbräken, hässlebrodd, skogsfräken, gullpudra och harsyra. Marken består här av glacial lera och sand. Bäcken letar sig så småningom ut till Lissmasjön i norr via ett koloniområde och ett kafé

Av den biologiska mångfalden som är knuten till denna skyddsvärda skog är det främst mossor, lavar och svampar som utmärker sig. Av mossorna är grön sköldmossa Buxbaumia viridis, alsidenmossa Plagiothecium latebricola och vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum hittade i området.

Hanveden – biologisk mångfald i gammelskog av västlig taiga. Hela området ger en vildmarkskänsla. Den stora skogen präglas främst av "norrländska" hällmarksskogar, myrmarker och fuktig granskog. Gamla omkullblåsta träd har fått ligga kvar. I den här typen av vildmarksområde trivs skogshönsen, orre, tjäder och järpe. Tre små sjöar, Ormputten, Trehörningen och Långsjön ligger i skogsområdet. Tystnad och stillhet infinner sig och skogens ljud är det som omsluter en vid ett besök.

Natura-2000 objekt med fyra sjöar att upptäcka Natura-2000 området ligger inom Paradisets naturreservat och är beläget i omgivningarna runt sjöarna Trehörningen, Långsjön och Svarttjärn. Även omgivningarna runt den lilla sjön Ormputten ingår i detta 247 hektar stora Natura-2000 objekt. Området betecknas som västlig taiga, öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediera kärr och gungfly, dystrofa sjöar och småvatten och slutligen skogsbevuxen myr.

Intressanta arter bland mossor, lavar och svampar som är funna inom detta skyddsvärda område är vintertagging, ullticka, blåmossa och vitmosselav. Bland fåglarna kan nämnas tjäder, orre och järpe. Några kärlväxter som är funna inom området är grönpyrola, knärot, vitag och våra tre sileshårarter.

Hela området ger en vildmarkskänsla vid ett besök. Tystnad och stillhet infinner sig och skogens ljud är det som omsluter en.

Kontakt

Adress

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

E-postadress

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Öppna detta i appen