Naturreservat

Alstäde Skog, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

När du åker mellan Klintehamn och Russpark, ska du passa på att stanna till vid naturreservatet Alstäde skog, ett lättillgängligt och spännande skogsområde med gammal tallskog.
Alstäde skog består av ett drygt 50 hektar stort område med gammal barrskog. Många av de grova spärrgreniga tallarna är mer än 200 år gamla. I delar av området finns även ett rikt inslag av gamla senvuxna granar. Död ved förekommer rikligt, i form av stående döda träd och som kullfallna stammar. Träd som fallit omkull kallas "lågor" och utgör värdefulla livsmiljöer för bland annat många arter vedlevande insekter.

Naturreservatet är högt beläget. Delar av reservatet ligger efter gotländska förhållanden relativt högt och når drygt 60 meter över havet, medan de lägsta delarna ligger nästan 20 meter lägre. I nord-sydlig riktning genom reservatet sträcker sig en brant sluttning som bitvis har karaktären av en låg klint.

Kärlväxtfloran domineras av arter som örnbräken, blå- och vitsippa, skogsviol, färgmåra och blodnäva.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2007
Socken: Fröjel
Karaktär: Gammal tallskog
Areal: 55 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur.

Kontakt

E-postadress

David Skoog

david.skoog@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen