Naturreservat

Viks gammelskog, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Viks gammelskog ligger strax väster om Katrineberg och utgörs av Skabbergets svaga nordsluttning ner mot Sikkabobäcken. Bortsett från en kort sträcka längst i söder finns inga markerade stigar. Så här får du ströva på egen hand i terrängen eller promenera på vägen norr om naturreservatet. Viks gammelskog ligger 16 kilometer nordväst om Åmot och omfattar 15 hektar. Naturreservatet har bildats för att skydda den äldre artrika barrskogen med träd som är flera hundra år gamla. Här lever många växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens skogar. Viks gammelskog har inga spår av modernt skogsbruk. Den som letar kan bara hitta enstaka stubbar fällda i äldre tider.

Genom att skogen inte avverkats på länge finns många olika sorters träd i varierande åldrar. Det är gott om gamla träd, liksom stående och liggande döda träd i olika stadier av nedbrytning. Död ved är en viktig livsmiljö för många lavar, mossor och svampar. Här hittar också insekter och fåglar mat, skydd och boplats.

Tjäder och tretåig hackspett

När du vandrar i reservatet skrämmer du kanske upp en tjädertupp eller någon annan av gammelskogens fåglar. Ringar med hackspår på granstammar berättar att tretåig hackspett har varit där.

Myrar, bäck och skogsbete

De skogklädda myrarna består av torvmark med ett marktäcke av vitmossor, lingon och andra risarter. Sikkabobäcken rinner genom områdets norra del och bidrar till luftfuktighet och variation i landskapet. I delar av området växer örter som skogsviol och midsommarblomster. De kan tyda på att skogen betats längre tillbaka i tiden.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Areal: 15 hektar Skyddsår: 2018 Kommun: Bollnäs Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Skog Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Viks gammelskog ligger 16 kilometer nordväst om Åmot, Bollnäs kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen