Naturreservat

Svarttjärnsberget, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I det här naturreservatet kan du vandra över vackra hällmarker med gamla tallar och lavar som skiftar i olika grå nyanser. Du kan också se många spår efter både äldre och yngre tiders skogsbränder. På Svarttjärnsberget växer gles tallskog och i svackorna barrblandskog med hänglavar på de gamla trädens grenar. I området finns även grova björkar och aspar. Det är gott om liggande och stående döda träd i olika stadier av förmultning. Den döda veden är viktig för många insekter, fåglar, lavar och mossor.

Hällar med mossor och lavar

Marken består till stor del av hällar och stenblock täckta av mossor och lavar. Här kan du hitta lingon, blåbär, ljung och den lilla skira blomman skogsstjärna. I reservatet har även ullticka påträffats. Det är en signalart för skyddsvärda granskogsmiljöer.

Brandspår på stubbar och träd

I hela området finns tydliga spår efter skogsbränder. Den senaste branden ägde rum så sent som 2009 i samband med ett åskoväder. Branden lämnade efter sig ett sju hektar stort brandfält i reservatets östra del.

Skalbaggen raggbocken (tragosoma depsarium) är barrskogens största långhorning med en kropp som kan bli upp till 32 milimeter lång. Den behöver gammal grov solbelyst tallved. Skogsbränderna här i Svarttjärnsberget har gynnat raggbocken, eftersom mängden döda tallar ökar efter en brand.

Djuren betade i skogen

I trakten finns flera gamla fäbodvallar. Förr betade troligen fäbodarnas djur i Svarttjärnsbergets bördiga barrblandskogar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Areal: 55 hektar Skyddsår: 2018 Kommun: Söderhamn Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Skog

Hitta hit

Området ligger cirka 5 kilometer norr om Trönö, Söderhamns kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved
 • elda på hällar. Övrig eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1, 6 och 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 9.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbesluten.

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen