Naturreservat

Gryssjöån, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gryssjöån är en liten men relativt orörd å med mycket höga naturvärden. Ån karaktäriseras av blockiga stränder, strömsträckor med forsomflutna öar, breda strandsnår och omgivande naturskog. I området finns inga iordningställda stigar/leder eller andra anläggningar men det finns skogsbilvägar som leder fram till reservatet. Gryssjöåns naturreservat ligger 5 kilometer sydväst om Fågelsjö i Orsa Finnmark och omfattar 83 hektar varav 12 hektar är vatten.

Ån innehåller värdefulla orensade sidofåror och en överlag vildmarksartad natur vilket inte är så vanligt eftersom många vattendrag blev starkt påverkade av flottledsrensningar under 1900-talets början.

Gryssjöåns naturreservat kompletterar skyddet av Gryssjömyrans naturreservat som omfattar den övre delen av ån, värdefull naturskog och stora myrområden. Två för Gryssjöån viktiga rödlistade arter är ringlav som förekommer på flera platser på forsomflutna öar, samt flodpärlmussla. Se förklaring av röstlistning i vänsterspalten.

Historisk plats

En stenåldersboplatser ligger inom området vid åns mynning. Från flottningen finns nu inte mycket kvar av timmerrännan som användes förflottningen. Den rikliga förekomsten av delvis vattendränkta tallstockar från flottningen är en värdefull plats med stor potential för sällsynta mossor.

I den brantaste sektionen av ån där ett vattenfall bildats har tidigare legat en vattendriven såg på hällen. Sågen uppges ha varit i drift fram till 1900-talets början. Sammanfallna rester av byggnaden ligger i kanten av ån. I ån finns också mycket virke från flottningen.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2018 Areal: 83 hektar Karaktär: Vatten och naturskog Kommun: Ljusdal Förvaltare: Länsstyrelsen Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Gryssjöåns naturreservat ligger 5 kilometer sydväst om Fågelsjö i OrsaFinnmark.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in rödlistade växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • använda området för militära övningar
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Kontakt

E-postadress

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner