Naturreservat

Sifferboberget-Skalsberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Området är beläget på sjön Gimmens södra sida. Det utgörs av Sifferbobergets platå och dess östra topp, Skalsberget.

Många olika naturtyper

I norra sluttningen växer granskog och där är marken rik på stora block. Östra delen består av en bergsbrant bevuxen med tallskog i de övre delarna, medan inslaget av gran ökar nedåt sluttningen. Skogen är i genomsnitt 150 år. Västra delen och de centrala delarna samt en nyckelbiotop i söder utgörs i huvudsak av tallskog. Där är de äldsta träden bortåt 170 år.

Skogen är i huvudsak inte påverkad av modernt skogsbruk, men är trots det ändå mycket varierad. Det finns dock några undantag. Bland annat finns ett par smala skiften (100 meter breda) som har brukats i sen tid, några mindre ytor som huggits i den östra delen samt ett ca 3 ha stort hygge i sydost. I området ligger även två mindre våtmarker, tillsammans endast ca två hektar stora.

Friluftsliv

Sifferboberget-Skalsberget är en naturskön plats. Närheten till flera tätorter mellan Borlänge och Gagnef bidrar till att området har betydelse för friluftslivet. På Skalsbergets topp finns en slogbod (vindskydd) med eldplats.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner