Naturreservat

Södra Brunnskogen naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Södra Brunnsskogen ligger söder om Ronneby tätort i närheten av Brunnsparken. Det är ett större sammanhängande skogsområde med både ädellövträd och äldre tallskog.

I norr gränsar naturreservatet till kulturreservatet Ronneby brunnspark. Reservatet har sedan brunnsepokens dagar utnyttjats som strövområde. Här hittar du äldre stigar med trappor och stenmurar som ibland har öppningar för stigarna.

Södra Brunnskogen har idag ett omfattande system med stigar och stigsystemet knyter samman Ronneby Brunnspark med Ekenäsområdet vid kusten.

Den vanligaste naturtypen är blandskog där gran, tall och lövträd som ek och bok växer tillsammans. Bara mindre delar av området är kraftigt påverkade av modernt skogsbruk. Även ädellövskog förekommer frekvent främst i form av ek- och bokskog. Inom reservatets gränser finns också betesmarker som till största delen betas kontinuerligt. Både trädbärande hagar och öppna hagar förekommer.

Reservatsregler finner du via länken nedan.

Källa: Länsstyrelsen

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2010

Kommun: Ronneby

Karaktär: Skogsområde med blandskog, friluftsliv

Areal: 157 hektar

Markägare: Ronneby kommun

Förvaltare: Ronneby kommun

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger söder om Ronneby tätort, cirka 2 kilometer från centrum.

Buss 3 från Ronneby resecentrum till närmaste hållplats "Ronneby brunn/Soft center" tar cirka 5 minuter. Avståndet mellan hållplatsen och Södra Brunnsskogens naturreservat är cirka 700 meter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Södra Brunnsskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Uppföra nya byggnader, anläggningar eller anordningar som inte gynnar friluftslivet
 • anlägga väg, led, stig eller parkeringsplats i annat syfte än för friluftslivet
 • anlägga campingplats
 • anlägga mast eller antenn
 • sätta upp nya stängsel utan samråd med kommunen
 • avstycka fastighet eller tomt
 • schakta (undantaget undersökningar av miljögifter samt för underhåll av befintliga ledningar), spränga, tippa, utfylla, dika eller bedriva täkt
 • anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel
 • så eller plantera skog på åker och betesmark
 • avverka eller utföra annan åtgärd som strider mot skötselplanen
 • använda kemiska bekämpningsmedel eller sprida gödningsämne
 • bedriva jakt, förutom skyddsjakt.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Blekinge

blekinge@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

ARK56

ARK56

Öppna detta i appen