Naturreservat

Moabackens naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Moabacken är ett lättillgängligt tätortsnära naturreservat som framförallt innehåller gammal ädellövskog.

Sprickdalar och ädellövskog

Naturreservatet ligger i ett sprickdalskandskap med skogsklädda höjder och dalsänkor med åkermark. Ungefär 70 % av reservatet består av ädellövskog med främst gammal bok och ek. Tillgången på död ved är god både i skuggiga och i solbelysta lägen. Området innehåller ett flertal kända rödlistade arter, framför allt av lavar och svampar.

Naturreservatet innehåller även kulturhistoriska värden i form av fornlämningar (gravar och stensättningar från bronsåldern-järnåldern) och kulturhistoriska spår som torpruiner, stenmurar och äldre markvägar. Närheten till Kallinge gör att området har ett stort rekreationsvärde.

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2012

Kommun: Ronneby

Karaktär: Ädellövskog, sprickdal, fornlämningar

Areal: 90 hektar

Markägare: Privat och Ronneby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger omedelbart väster om Kallinge, mellan samhället och riksväg 27. Från parkeringsplatsen, vid Västervägen, leder en stig in i reservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Moabacken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,
 • rida eller cykla annat än på vägar inom området,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd grillplats,
 • använda engångsgrillar,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv – gäller ej flygverksamhet vid flygfältet i Kallinge,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner