Naturreservat

Kvalmsö naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Kvalmsö är en skärgårdsö med ett välbevarat äldre kulturlandskap i väster och täta skogar i öster. Du kan vandra hit eller komma med båt. Det finns klipphällar att lägga till vid och små naturliga badvikar.
Havet närmast runtom ön ingår i naturreservatet. Berggrunden är genombruten av flera mindre sprickdalar på ön. Kvalmsö bjuder på ett omväxlande landskap med grandominerad naturskog, ädellövskog, hagmarker, torrängar och klipphällar. En vandringsled kommer till Kvalmsö österifrån genom Vambåsa hagmarker och via en bro. Kvalmsö gränsar till naturreservatet Almö.

Gamla träd med skyddsvärda arter

På öns västra del finns ett betespräglat kulturlandskap med trädklädda och öppna betesmarker omväxlat med hällmarker, torrängar och strandängar.

På den östra delen av ön växer tät grandominerad naturskog och ädellövskog med mycket ek och avenbok. Det råder en naturlig konkurrens mellan granskog och lövskog.

I miljöer med gamla solitära träd, hagmarker och gles ädellövskog lever många skyddsvärda arter av exempelvis insekter, lavar och svampar. Läderbaggen är en rödlistad skalbagge som trivs i äldre ihåliga lövträd med stora mängder mulm. Det är ett brunt trämjöl som bildas när svampar bryter ner träet.

Betande djur och vackra stenmurar

En fornlämning med ett stenblock på underliggare är en forntida gravmarkering, placerad på en bergklack i höjdläge. Ute i havet finns pålspärrar från medeltiden.

Vid Gåraviken på den sydvästra delen av ön ligger en gård. I anslutning till den finns gamla ängsmarker och områden som tidigare varit uppodlade. Dessa marker hålls numera öppna genom bete och röjning. Här på inägomarkerna finns sällsynt välbyggda stenmurar och odlingsrösen.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1986

Kommun: Ronneby

Karaktär: Skärgårdsö, sprickdalslandskap, betesmark, skog, badvikar och klippor.

Areal: 174 hektar, varav 66 hektar land och 108 hektar vatten.

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Vägbeskrivning

Området ligger cirka 2 km sydväst om Stora Vambåsa gård och du kan komma hit med båt eller promenera genom Vambåsa hagmarker.

Förordningar

Du är välkommen att besöka Kvalmsö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller på annat sätt skada fasta naturföremål eller ytbildningar till exempel genom nedslagning av förtöjningsringar
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • störa vilda eller betande djur, till exempel genom närgången fotografering
 • medföra ej kopplad hund
 • framföra motordrivet fordon
 • uppställa husvagn
 • tälta längre tid än två dygn
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Insamla skalbaggar eller fjärilar.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner