Naturreservat

Gö naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gö är ett populärt friluftsområde för utflykter, vandringar och bad. Det är också en fristad för många växter och djur. Betesdjuren har format en varierad lövskog med gläntor och grova träd.

Namnet Gö nämns första gången i kung Waldemars jordebok 1241 och syftar på den by som låg på halvöns östra sida invid vägen mot Gö udde. En mängd fornlämningar från olika tidsepoker visar på människans långa närvaro i området. Ett stort järnåldersgravfält är beläget på Nötanabben.

Betesdjuren har under lång tid format en varierad lövskog med gläntor och grova träd. På nätterna jagar fransfladdermusen, en av flera sällsynta fladdermusarter som förekommer här.

Fullständiga reservatsregler hittar du via länken nedan, men t.ex. får du inte tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil, göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar annat än iordningställd eldplat, framföra farkost framdriven med vattenjetdrift i område markerat på sjökortet som grundare än 3 meter (= innanför 3 meterskurvan i sjökortet) eller medföra okopplad hund.

Källa: Länsstyrelsen

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 2008

Kommun: Ronneby

Karaktär: Ekskog, ekhagmark, havsstrand, marina miljöer, bad, vandring.

Areal: Cirka 1 940 hektar varav 1500 hektar land och 1 440 hektar vatten

Markägare: Privat, staten (mindre del)

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger ca 7 km sydost om Ronneby. Du svänger av söderut från E22 i Listerby eller kör via Ronneby.

Buss 256 (mot Gö) från Ronneby resecentrum till hållplats Gökalv tar cirka 35 minuter. Gökalv befinner sig inom naturreservatet.

Förordningar

Du är välkommen att besöka Gö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark eller bottnar i vattenområdena,
 • skada stenmurar eller odlingsrösen,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • medföra lös hund annat än vid jakt,
 • rida eller cykla annat än på väg, eller för ändamålet markerade stigar,
 • tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar annat än i iordningställd eldplats,
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • framföra farkost framdriven med vattenjetdrift i område markerat på sjökortet som grundare än 3 m (= innanför 3 m kurvan i sjökortet),
 • framföra motordriven farkost inom Smalasund och Bredasund med en högre hastighet än 5 knop,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller
  installation av utrustning,
 • sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner