Natuurgebied

Torgilsrudsälven, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Fritt rinnande vattendrag med hög grad av naturlighet.
Torgilsrudsbäcken är en av länets mest värdefulla vattendrag, med viktiga strukturer som översilade klippor, strömnackar, höljor, steniga bottnar, block och stora stenar, svämzoner, död ved i vattendraget och syrerikt snabbt strömmande och ibland forsande vatten. Vattendraget flyter både genom skogs- och jordbruksbygd. Tidigare förekom flottning och det finns en hel del kulturspår i anslutning till dammen vid Björnerud, bland annat lämningar från smedja, flottning, kvarn och bebyggelse.

Djur och växter

I Torgilsrudsälven finns en population av reproducerande flodpärlmussla. Arten har höga krav på sin omgivning och därför är den klassad som EN, starkt hotad, av ArtDatabanken. För att föryngringen ska fungera krävs reproducerande bestånd av lax eller öring, ett permanent vattenflöde, relativt hög vattenhastighet och klart, syrgasrikt, näringsfattigt vatten med stabila pH-förhållanden, förhållanden som uppfylls i Torgilsrudsbäcken.

En annan art med höga krav på sin omgivning är flodkräftan, med hotkategori CR, akut hotad. Förutom höga krav på livsmiljön så är flodkräftan känslig för kräftpest och predation av mink.

Tillgången på död ved i vattendraget är en förutsättning för den starkt hotade, (hotkategori EN) timmerskapanian. Timmerskapania är en liten mossa som växer på hård död ved som tidvis översvämmas. Man kan hitta arten intill vattendrag och tjärnar i skuggigt läge och den och andra arter med samma krav på sin livsmiljö hotas därför att skogsklädda stränder med mycket död ved har minskat och fortsätter att minska.

På land kan man bland annat hitta grön sköldmossa, som växer på stubbar, grova rötter och lågor av olika trädslag. Arten är fridlyst.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Bildat: 2016

Storlek: 20 hektar

Markägare: Privat och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Routebeschrijving

Reservatet ligger i Värmlands län, Eda kommun, cirka 8 kilometer sydväst om Charlottenberg. Genom reservatet passerar Kyrkleden som sträcker sig mellan Skillingmark och Valfjället.

Regelingen

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet
förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • framföra fordon,

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Contact

E-mailadres

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app