Natuurgebied

Ryttersfjället, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Ett naturskogsområde beläget i en dramatisk östvänd bergssluttning mellan ett myr- och sjörikt höjdparti i väster och den nord-sydliga uppodlade dalgången runt Rinnan i öster.
Beståndsåldrarna är 100-130 år och äldre, med varierande inslag av äldre träd. De östra två tredjedelarna av området bedöms som värdekärna. Den högre liggande västra delen av denna värdekärna består av bergbunden mark eller mark med tunt moränlager, där skogen är talldominerad, cirka 140 år, med ett österut allt större inslag av äldre spärrgreniga träd.

Djur och växter

Här noterades bland annat mild dropptaggsvamp, spår av tretåig hackspett och spår av blåhjon på tall. Ett par dråg med förekomst av svavelriska tyder på att berggrunden eller moränen på sina håll innehåller basiska ämnen (kalkverkan). I den östvända sluttningen blir skogen frodigare och övergår i de lägre delarna till grandominerad skog med inslag av lövträd, bland annat aspgrupper och ett rikligt aspinslag i östligaste delarna.

Ett bäckdråg med gammal grov granskog löper från norr nerför branten mot sydost. I bäckdråget med dess fuktiga atmosfär växer gammelgranslaven flera meter upp på granstammarna och granlågorna hyser flera hotade arter av kryptogamer, noterade är vedtrappmossa, skogstrappmossa och den vedlevande svampen ullticka. Längst i öster stupar bergbranten ner mot en blöt myr, Kullemossen.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Bildat: 2016

Storlek: 41,7 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Regelingen

Det är förbjudet att

 • uppföra byggnad eller annan anläggning, t.ex. mast eller vindkraftverk,
 • anordna upplag,
 • bedriva mineralutvinning,
 • avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
 • tillföra växtnäringsämne (handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall), jordförbättringsmedel eller kalk,
 • använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,
 • borra, gräva, spränga, schakta, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning,
 • dika, skyddsdika, rensa dike, kulvertera dike, dämma eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets hydrologi,
 • framföra motordrivet fordon,
 • dra fram ledning i luft, mark eller vatten,
 • införa för området främmande växt- eller djurart,

Contact

E-mailadres

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app