Natuurgebied

Kloften, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Njut av utsikten eller ta en titt på klyftan som gett reservatet dess namn.
Berget Kloften reser sig från 170 meter över havet vid sjön Östra Buvattnet i norr, till 300 meter över havet på toppen, vilket ger en fantastisk utsikt över sjöarna nedanför. Naturreservatet omfattar toppen av berget Kloften, några mindre myrpartier samt den branta västsidan av berget. Västbranten samt sprickan ner mot Klofttjärnet, är skarp, med block och lodytor. Marken nedanför västbranten är frisk till våt och det finns sumpskogspartier. I de södra delarna nedanför västbranten är andelen lövträd hög.

Skogstyperna barrblandskog och tallskog löser av varandra i det småkuperade sprickdalslandskapet. Tack vare att området till stora delar är svårtillgängligt för skogsbruk finns det kvar många av de naturvärden som försvunnit från det vanliga skogslandskapet. Stora delar av området är av naturskogskaraktär. Man kan både gå i gammal tallskog på myrmarker såväl som på hällmarker. De äldsta tallarna är 250 - 300 år gamla. Död ved finns i större delen av området i form av liggande och stående torrträd och döende träd. Brandspår i form av brända stubbar visar att det har brunnit i reservatet.

Naturreservatet bildades för att bevara de värdefulla livsmiljöerna naturskogslik hällmarkstallskog och lövrik barrnaturskog samt bevara de arter som är karaktäristiska för naturtyperna i området.

Djur och växter

Lavfloran är rik med förekomst av flera sällsynta och hotade arter. Bland flera lavar kan nämnas dvärgbägarlav, violettgrå tagellav, lunglav, och läderlappslav. Läderlappslaven är en gelélav. Gelélavar är en av de främsta indikatorerna på att det finns höga naturvärden i skogsmark.

Den rika tillgången på döda och döende träd gynnar bland annat tretåig hackspett och den hotade skalbaggen raggbock

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Bildat: 2009

Storlek: knappt 95 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Routebeschrijving

Läge: Värmlands län, Eda kommun, 8,5 km sydost om Koppom.Vägbeskrivning från Arvika. Kör västerut på väg 172 förbi Sulvik mot Gränsjön ca 15 km. Sväng höger vid Tomten och kör sedan ca 4 km, vägen går förbi Ormängen och Ördalsvägen, håll sedan höger vid Skruvtjärn för att fortsätta knappt en kilometer till den parkering som finns på vänster sida av vägen.

Regelingen

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon.

Contact

E-mailadres

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app