Natuurgebied

Stenbergsmo, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Urskogar är synonymt med dramatik. Stenbergsmo inget undantag. Nedfallna träd i olika nedbrytningsfaser, stora stenblock och porlande vatten ger karaktär. I spännande paradox till det dramatiska uppmanas du att känna lugnet i reservatet. Lyssna på tystnaden.

Skogsmarken

Kärnområdet

Reservatets kärnområde är en äldre urskogsartad barrblandskog och utgår från den sydöstra delen av reservatet. Träden här är mellan 160 och 170 år. Vissa tallar är troligen ännu äldre. Trädskiktet domineras av gran och tall, men även björk, asp och enstaka ek, rönn, oxel och fågelbär förekommer. Tallen trivs bäst på högre och torrare växtplatser medan granen föredrar friskare och fuktigare partier.

Utanför kärnområdet

Väster om kärnområdet finner du en tallskog som är betydligt yngre; 90-95 år. Den nordöstra delen av reservatet har en liknande tallskog. I nordväst är skogen mer blandskogsartad; tall, björk och gran samsas om utrymmet med asp, ek, sälg och hassel. Detta bestånd varierar i ålder men är i huvudsak relativt ungt. Norrut i reservatet porlar en bäck; där övergår också skogsmarken i björk- och hasseldominerad lövskog. Bäcken mynnar ut i en yngre björksumpskog där arter som dvärghäxört och storgröe påträffats.

Flora och fauna

I den centrala delen av reservatet löper en djup sänka. Den bildar ett fuktstråk som söderut övergår i ett kärr. I skogen finns mycket lågor (liggande döda träd) i olika nedbrytningsstadier och stående döda träd och högstubbar. Dessa utgör viktiga födo- och boplatser åt insekter och växter som är beroende av död ved; till exempel knärot, vedtrappmossa och granticka. Sänker du blicken från de mäktiga träden domineras fältskiktet av blåbärs- och lingonris. I de mer bördiga partierna kan du också hitta blåsippa, tallört och skogsnäva.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 2007
Areal: 30,3 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Routebeschrijving

Från Högsby – kör mot Fågelfors. Efter Horsebergasjön, ta av åt höger på Horsebergsvägen. Följ denna till AK-vägen där man svänger vänster. Sväng sedan höger och vänster på Kringelmossevägen och Strutmossevägen tills ni hamnar vid en mindre parkering samt reservatsskylt inne i reservatet.

Regelingen

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn i mer än två dygn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Contact

E-mailadres

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app