Natuurgebied

Danmarksvägen, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Reservatet utgörs av en äldre, naturskogsartad bokskog. Bok dominerar tillsammans med gran och ek. Övriga förekommande trädslag är tall, asp, björk samt enstaka alm och lind. Bokbeståndets ålder uppgår till mellan 100 och 150 år, men inslag av betydligt äldre träd förekommer. Här finns gott om död ved i form av döda träd, lågor samt grova ihåliga högstubbar av bok.

Växtliv

I området lever flera sällsynta lavar och svampar, bland annat bokvårtlav, blomskägglav, lunglav, kornig nållav, koralltaggsvamp, bokticka och skinntagging. Av övriga växter kan nämnas piprör, lundslok, lundgröe, hässlebrodd, vispstarr, myska, ängskovall, skogskovall, vårärt, skogsviol, träjon, stinksyska samt harsyra.

Intressanta insekter

Grova högstubbar och ihåliga bokar har skapat förutsättningar för en rik insektsfauna. Vid undersökning av skalbaggsfaunan i en grov bokhögstubbe 1965 hittades inte mindre än 78 arter, varav åtta vid det tillfället inte tidigare var kända från Småland. Av sällsynta insektsarter som förekommer kan nämnas skalbaggarna rödhalsad svartbagge, trubbtandad lövknäppare, mörkbent kamklobagge, bålgeting, jättesvampmal, hagtornsommarvecklare, rostfärgad bladspinnare och trollspinnare.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 1997
Areal: 6,3 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Routebeschrijving

Sväng söderut från väg 34 i Långemåla, mot Böta Kvarn. Fortsätt mot Gillberga cirka 1,5 km. Parkering finns i trevägskorsningen. Högsbyleden passerar förbi reservatet.

Regelingen

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

Contact

E-mailadres

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app