Natuurgebied

Åby, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

I naturreservatet Åby skyddas en sträcka av Emån och dess omgivningar. Emån är ett av landets mest värdefulla vattendrag. Ett rikt växt- och djurliv finns också i de omväxlande våtmarker och lövskogar som kantar ån.

En av landets mest värdefulla åar

Genom reservatet flyter Emåns vatten ömsom fram i sakta mak, ömsom kastar det sig utför i forsar och fall. Emån är ett av Sveriges mest artrika vattendrag med 30 olika fiskarter. För de hotade arterna mal och tjockskalig målarmussla är det ett av landets viktigaste vattendrag. Här finns också en unik stam av lax och havsöring. Asp, vimma och nissöga är andra ovanliga arter som lever i Emåns klara vatten.

Rikt fågelliv

Våtmarkerna har stor betydelse för en rad häckande och rastande fåglar. Tidigt på våren kan man exempelvis se stora flockar med sångsvan och gäss liksom spelande enkelbeckasin och tofsvipor.

Artrika sumpskogar

I anslutning till ån och våtmarkerna växer frodiga svämlövskogar, lövträdsrika skogar som ofta är översvämmade. Det varierande vattenflödet stressar träden och gör att många dör i förtid. De döda träden lockar till sig skalbaggar och andra vedlevande insekter. Den döda veden är också betydelsefull för mossor, lavar, svampar, hackspettar och andra fåglar.

Brukade marker

I reservatet finns vidsträckta, öppna våtmarker. Förr i tiden brukades en stor del av dessa marker som slåtter- och betesmarker. På 1940-talet låg hela 15 ängslador längs ån, vilket vittnar om våtmarkernas betydelse för dåtidens höskörd. Ön i södra delen av reservatet slås och betas än idag.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 2014
Areal: 350 hektar
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Routebeschrijving

Söderifrån. Kör E22 och sväng av mot Fliseryd in på Klockarevägen, passera kyrkan och fortsätt höger ut på Åbyvägen. I T-korsning håll höger in på Ytterbyvägen. Följ Ytterbyvägen rakt fram ca 5 km. På vänster sida finns P-ficka samt reservatsskylt.Mönsteråsleden går genom området

Regelingen

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Contact

E-mailadres

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app