Natuurgebied

Skvallerbäcken, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Skvallerbäckens naturreservat omfattar ett flackt, mosaikartat skogs- och myrlandskap, beläget nära kusten norr om Söderhamn. Naturen i reservatet är mycket omväxlande. Här finns både gammal olikåldrig tallskog, senvuxen granskog, blandsumpskogar, och lövrika skogar med gott om gammal björk och asp. Området ligger 13 kilometer norr om Söderhamn och omfattar 320 hektar. Insprängt mellan skogspartierna finns en mängd små våtmarker. Dessutom ingår två små skogstjärnar, Glatjärnen och Igeltjärnen.

Stora delar av området har undgått skogsavverkningar under det senaste seklet. Det gör att skogen hunnit utveckla träd av olika ålder, rikligt med gamla träd och gott om döda träd.

Värdefullt för många

Både skogen och våtmarkerna har höga naturvärden. Många rödlistade arter från flera olika organismgrupper har påträffats i området, vedtrappmossa, rosenticka och ringlav. Rödlistade arter är en svensk art som är hotad och/eller missgynnad. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer grad av utdöenderisk.

I de gamla träden trivs bland annat tretåig hackspett och skalbaggen reliktbock.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Areal: 320 hektar Skyddsår: 2007 Kommun: Söderhamn Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Skog, våtmark och sötvatten

Routebeschrijving

Naturreservatet ligger 13 kilometer norr om Söderhamn.

Regelingen

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Undantag gäller för jakträttsinnehavarens markering av befintliga älgpass samt snitsling fram till älgpass
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Contact

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app