Naturschutzgebiet

Högemon, Naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

På östra delen av Högemon kan man se och vandra på terrassformade hyllor. De bildades av havets vågskvalp och de tydliga avsatserna visar hur landet rest sig ur havet i etapper.
Naturreservatet Högemon är, tillsammans med naturreservatet Sörmon som ligger ca 3 km söderut, isälvsavlagringar avsatta efter den senaste inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år sedan. Högemons åskulle når 105 meter över havet och är bevuxen av hedtallskog. Sandryggar, åskullar, iskanter andra geologiska formationer löper genom hela skogslandskapet och antyder hur landskapet en gång kom till.

Reservatet bildades för att skydda och bevara ett område av högt geologiskt värde. Reservatsbeslut och skötselplan reviderades 2007. Numera ska även friluftslivet gynnas och livsmiljöer nyskapas för skyddsvärda arter knutna till öppna sandtallskogar med solexponerade sandblottor och solbelyst grov tallved.

Anordningar

Informationsskylt finns vid parkeringen. Genom området går markerade leder som även ansluter till leden mellan Skutberget och Kil.

Gul led är 2,2 km och blå led är 1,7 km lång. Rastplats och gapskjul med bänkar och eldstad ligger längs leden norrut i reservatet. I reservatet finns även en kolarkoja i anslutning till en före detta kolbotten.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Bildat: 1974

Storlek: 56 hektar

Markägare: Karlstad kommun och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Anleitung

Läge: Värmlands län, Karlstad kommun, cirka 10 kilometer nordväst om Karlstad och 4 kilometer väster om Skåre. Från Karlstad kör norrut mot Kil. Efter en kort sträcka på väg 61, sväng av mot Bofasterud. Följ skyltarna till reservatet.

Verordnungen

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra terränggående motorfordon,
  • rida,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • medföra ej kopplad hund.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App