Rundslinga

Hammartorpsmossen

Rundslinga

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 1.4 km

Aktionen

Beschreibung

Hammartorpsmossen är en utdikad sumpskog. Här har Flens kommun återställt en våtmarksmiljö för att bidra till minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och rekreation. Det finns en ca 1,3 km lång rundslinga runt mossen och en spång över ett fattigkärr, det vill säga en trädlös, mineralfattig myr.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern
  • Wahl der Redaktion Wahl der Redaktion
  • Rundslinga Rundslinga

Fakten

Naturvärden

Mossen är till största delen skogbevuxen och består av tre naturtyper:

Barrdominerad sumpskog, lövdominerad sumpskog och öppet fattigkärr. Samtliga naturtyper bedöms ha påtagliga naturvärden (klass 3).

Det är bitvis stort inslag av grova träd och död ved och vissa naturvårdsarter har noterats, bland annat glansfläck.

Fattigkärret domineras av vitmossor, tranbär, rosling, tuvull och med inslag av sileshår.

Hela mossen är cirka 6,5 hektar stor och är påverkad av utdikning. Genom att proppa igen diket och återväta mossen minskar utsläpp av koldioxid. Höjning av vattennivån i området bedöms bidra till att utveckla områdets naturvärden ytterligare.

Varför återväta?

Våtmarker som bildat eller bildar torv spelar en viktig roll för klimatet eftersom torv innehåller stora mängder kol.

Att skydda och restaurera kolrika ekosystem som torvmarker gynnar klimatet, då detta kan bidra till en minskning av koldioxidutsläpp.

Torvmarker skapas över lång tid då material från döda växter inte bryts ner i blöta och syrefattiga förhållanden. Detta organiska material består av stora mängder kol och kan fortsätta att bildas om marken förblir blöt. Om marken däremot dräneras, vilket gjordes under 1800-talet till mitten av 1900-talet, syresätts det organiska materialet och börjar brytas ned.

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App