Naturschutzgebiet

Gullaboås, Naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Skogen i Gullaboås har varit opåverkad av människohand under flera decennier. Därför har det skapats en unik miljö med en rik flora och fauna

Från skogsbruk till vildmark

Gullaboås naturreservat är ett intressant och lättillgängligt exempel på hur skogen utvecklas när skogsbruket upphör. Skogen här har som helhet inte påverkats av skogsbruk under ett flertal decennier. Dessutom utgör lämningar efter forna tiders markanvändning ett spännande inslag för besökaren. Reservatet utgörs till största del av äldre barrblandskog där gran dominerar.

 • Inom reservatet finns spår efter en järnframställningsplats. Därom vittnar ett par slaggvarpar; typiskt belägna i anslutning till en förre detta våtmark. Slaggvarp är en hög med slagg och restprodukter efter järnframställning. Det finns även en tjärdal.

Död ved gynnar arter

Området hyser skog i olika åldrar. Medelåldern uppgår till drygt sjuttio år, men vissa träd och mindre områden av träd är betydligt äldre. Den rika förekomsten av barr- och lövträdslågor (liggande, döda träd), gamla grova granar och tallar, högstubbar, torrakor (stående döda träd), torrträd och lövträdssocklar ger förutsättningar för en rik fauna och flora. Ett antal signalarter har påträffats. Bland annat vedtrappmossa, rörsvepemossa, blåmossa, långfliksmossa och gammelgranslav.

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 2002
Areal: 25,8 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Anleitung

Reservatet ligger lättillgängligt mellan Gullaboås och Bidalite i Torsås kommun.

Verordnungen

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn över natten.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App