Naturschutzgebiet

Bodberget Björsjö

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

I detta mosaikartade, starkt kuperade område är lövträden många, granarna ålderstigna och en del av tallarna ett halvt millenium gamla. Här finns ett myller av örter, lavar och vedsvampar, mer än 26 rödlistade arter har hittats.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 2005

Storlek: 2 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Anleitung

Reservatet ligger en dryg mil nordost om Pilgrimstad. En halv mil öster om Pilgrimstad, vid Sundsjöns södra strand, tar man av mot Fjällsta. I Fjällsta håller man höger mot Björsjö. Efter Björsjön tar man första avtagsvägen till höger, då ser man snart reservatets informationsskylt.

Verordnungen

Välkommen till Bodberget Björsjö. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • snitsla spår, anordna orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
  • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte heller något hinder för terräng­transport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen