Paradisets naturreservat – kommunens största sammanhängande skogsområde

Fotos

Paradisets skogar i Hanveden är kommunens största sammanhängande skogsområde. Området är ett omtyckt rekreationsområde för friluftslivet och har mycket höga naturvärden. Skogen är huvudsakligen opåverkad de senaste 100 åren. Dessutom är det rikt på fynd från stenåldern. För 9000 år sedan då detta var en ytterskärgård började jägarfolk utnyttja området för bland annat fiske, säl- och fågeljakt. Detta är Stockholms läns äldsta boplats.

Hanveden – högst beläget i Stockholms län

Paradisets skogar i Hanveden är kommunens största sammanhängande skogsområde. Området är både ett omtyckt rekreationsområde för det rörliga friluftslivet (riksintresse) samt innehar mycket höga naturvärden kopplat till att området är stort och huvudsakligen opåverkat under de senaste 100 åren. Området är dessutom rikt på fynd från stenåldern vilket beror på att området är det högst belägna i Stockholms län och följaktligen stack upp först ur havet. Detta har lett till att jägarfolk utnyttjade området för bland annat fiske, säl- och fågeljakt.

Nyckelbiotop – skyddat enligt EU som Natura 2000-område

Större delen av området är klassificerad som nyckelbiotop av skogsvårdsstyrelsen och två områden ingår i det europeiska nätverket för skyddsvärd natur, Natura-2000. I En undersökning av tysta områden år 2000 utgjorde detta det enskilt största området i kommunen.

Delar av området klassat som urskog

Naturreservatet utgör ett större skogsområde i Hanveden som fortsätter söderut in i Haninge kommun. Området är till största del opåverkat av modernt skogsbruk och ger ett orört intryck som påminner mycket om Tyrestaskogens nationalpark. Vissa delar, till exempel Storflagens hällmarker, är minst lika orörda som Tyrestaskogen. I länsstyrelsens urskogsinventering har delar av området klassats som urskog. I samband med arbetet med kommunens mångbruksplan har områdets naturvärden preciserats ytterligare och skogsvårdsstyrelsen har avgränsat vilka delar som håller nyckelbiotopsklass. I stort sett hela området visade sig hålla nyckelbiotopsklass, därmed utgör detta länets enskilt största nyckelbiotop. I nordvästra delen ingår även en del odlingsmark liksom vid Lineaberg. jj

Hanveden - Stockholms läns äldsta boplatsområde

I skogsmarkerna på Södertörn finns Stockholms läns äldsta boplatskomplex. För ca 9 000 år sedan, när inlandsisen just släppt sitt grepp om Mellansverige kom stenåldersjägare paddlande ut till denna karga ögrupp 15 mil från kusten. De kom troligen för att jaga säl och sjöfågel, plocka fågelägg och fiska. Havsytan låg då ungefär 75 m högre än idag och av Stockholms län var det bara Hanveden, de högsta partierna på Södertörn, som stack upp ur havet. Vartefter tiden gick reste sig allt mer land ur havet. Stenåldersjägarna fortsatte dock att komma ut till öarna för att jaga och fiska. Hundratals boplatser har hittills hittats i Hanveden. De ligger 50 till 85 m över havet vilket betyder att de är ca 7 000 till 10 000 år gamla. De flesta boplatser har hittats genom frivilligt arbete av arkeologer och amatörarkeologer. Området är inte alls färdiginventerat och troligen finns ytterligare stora mängder boplatser.

Välbesökt område – möjlighet att övernatta vid torpet i Paradiset

Området är välbesökt och uppskattat för sin vackra och orörda natur. Det ingår i Storstockholms grönstruktur där detta område utgör en värdekärna. Det rörliga friluftslivet som är av riksintresse utnyttjas för vandringar, längdskidåkning, svamp- och bärplockning, naturstudier, sportfiske, hajking etc. Vid det gamla torpet Paradiset finns en raststuga och parkeringsplats varifrån leder utgår. Här finns även en mindre äng. Längs lederna finns även vindskydd. För att boka övernattning vid torpet Paradiset eller få information kan du ringa 0701-458196 eller maila till bokningen@paradiset-hanveden.se. Vill du veta mer om föreningen Paradiset-Hanvedens Vänner kollar du in denna länk.

Rikt fågel och däggdjursområde - stort bestånd av tjäder

Fågel- och däggjurslivet är rikt med flertalet av de arter som trivs i stora skogsområden av hällmarkskaraktär. Bland annat är skogshönsbestånden starka varav tjädern här har en av sina starkaste stammar i södra delen av länet. I hela området förekommer arter som indikerar att denna skog har lång skoglig kontinuitet och i de delar med näringsrik skog som inte är avverkade förekommer flera rödlistade arter och signalarter som visar på mycket höga naturvärden. Bland annat bör i detta sammanhang nämnas den nordligaste delen mot Granby som utgör en av Södertörns mest intressanta mosslokal.

Lövskogsdominerande områden – flera ovanliga orkidéer

Inom området finns även lövskogsdominerade områden med höga naturvärden, bland annat nyckelbiotoper norr om Nytorp med ädellövbranter och betade ädellövholmar, en lövbrant 250 meter nordväst Paradisets raststuga, vid Erstaberg, kring Lilla Kisala samt en lövlund och strandskog söder om Brink, omedelbart väster om Öran. På den senare platsen finns en särskilt skyddsvärd markflora med bland annat flera arter orkidéer däribland Södertörns fastlands enda förekomst av vit svärdssyssla.

Häckande storlom vid Öran

Områdets sjöar är också intressanta. Öran har ett intressant djurliv med flera häckande par storlom och fiskgjuse samt en intressant bottenfauna med rödlistade insekter. Även i sjön Trehörningen häckar storlom. I Ådran finns en intressant flora med bland annat tämligen mycket notblomster. Områdets centrala punkt, sjön Ormputten, är länets suraste sjö. Förutsättningen för att bibehålla Ormputtenområdets natur- och friluftskvaliteter är att området bibehålls stort och att det i huvudsak lämnas för fri utveckling.

Mer om Natura 2000-områden

Granby - örtrik bäckravin med artrik mossflora

Skogen är mörkgrön och fuktig. Barrskog med dominans av gran karaktäriserar området. Två mindre bäckar förenas och bildar ett meandrande vattendrag genom ett örtrikt parti med strutbräken, hässlebrodd, skogsfräken, gullpudra och harsyra. Mossorna grön sköldmossa Buxbaumia viridis, alsidenmossa Plagiothecium latebricola och vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum är uppmärksammade i området.

Mossrik granskog

Natura-2000 området ligger inom Paradisets naturreservat och är beläget cirka 300 meter söder om Lissmasjön. Området består av huvudsakligen en mossrik granskog med inslag av klibbal, asp, björk och hassel. Några enstaka ekar, tallar och sälgar finns också i skogs-betåndet. Skogen betäcknas som -västlig taiga och -lövsumpskogar av fennoskandisk typ. Skogen är mörkgrön och fuktig. Här finns två mindre bäckar som förenas och bildar en meandrande bäck genom ett örtrikt parti med strutbräken, hässlebrodd, skogsfräken, gullpudra och harsyra. Marken består här av glacial lera och sand. Bäcken letar sig så småningom ut till Lissmasjön i norr via ett koloniområde och ett kafé

Av den biologiska mångfalden som är knuten till denna skyddsvärda skog är det främst mossor, lavar och svampar utmärker sig. Av mossorna är grön sköldmossa Buxbaumia viridis, alsidenmossa Plagiothecium latebricola och vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum hittade i området.

Hanveden – biologisk mångfald i gammelskog av västlig taiga.

Hela området ger en vildmarkskänsla. Den stora skogen präglas främst av "norrländska" hällmarksskogar, myrmarker och fuktig granskog. Gamla omkullblåsta träd har fått ligga kvar. I den här typen av vildmarksområde trivs skogshönsen, orre, tjäder och järpe. Tre små sjöar, Ormputten, Trehörningen och Långsjön ligger i skogsområdet. Tystnad och stillhet infinner sig och skogens ljud är det som omsluter en vid ett besök.

Natura-2000 objekt med fyra sjöar att upptäcka Natura-2000 området ligger inom Paradisets naturreservat och är beläget i omgivningarna runt sjöarna Trehörningen, Långsjön och Svarttjärn. Även omgivningarna runt den lilla sjön Ormputten ingår i detta 247 hektar stora Natura-2000 objekt. Området betecknas som västlig taiga, öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediera kärr och gungfly, dystrofa sjöar och småvatten och slutligen skogsbevuxen myr.

Intressanta arter bland mossor, lavar och svampar som är funna inom detta skyddsvärda område är vintertagging, ullticka, blåmossa och vitmosselav. Bland fåglarna kan nämnas tjäder, orre och järpe. Några kärlväxter som är funna inom området är grönpyrola, knärot, vitag och våra tre sileshårarter.

Hela området ger en vildmarkskänsla vid ett besök. Tystnad och stillhet infinner sig och skogens ljud är det som omsluter en.

Kontakt

Adresse

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

E-Mail-Adresse

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Öffnen Sie dies in der App