Naturschutzgebiet

Långanskogen, Naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Långanskogen är länets största sammanhängande alsumpskog. I den täta, dunkla, fuktiga skogen lever många sällsynta arter av framförallt mossor och lavar. Att vandra i Långanskogen ger en känsla av att vistas i en djungel. Men det är bitvis svårframkomligt och mycket blött på marken.
Alarna i Långanskogen står på så kallade socklar som består av rötter som bildar ett nätverk som "bär upp" stammen. Sumpskogen är en perfekt miljö för mossor och lavar, kryptogamer. Många kryptogamer är krävande arter som endast finns i mycket specifika miljöer. Exempel på ovanliga arter i reservatet är örlav, mussellav och mossan brynia.

Källor och källflöden

Dunmossan är en sällsynt och hotad art som bara kan växa vid mineralrika källflöden. Den är en indikatorart för den här typen av miljö. Det betyder att där man hittar dunmossan vet man att det finns källflöden där grundvatten konstant tränger fram ur marken.

Rikt växt- och djurliv

I den frodiga sumpskogen finns en intressant flora med arter som dvärghäxört, gullpudra och ormbär. Den rikliga förekomsten av död ved bidrar också till den biologiska mångfalden i reservatet. Fåglar, som exempelvis mindre hackspett, söker efter föda i de murkna trädstammarna.

Bada och äta

Badplats finns vid Byasjön. I Ästad finns vandrarhem/hotell och även kafé och restaurang.

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Dominerande naturtyp: Alsumpskog

Kommun: Varberg

Areal: 40 hektar

Skyddat sedan: 2002

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Anleitung

Långanskogen ligger i Varbergs kommun.Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.Kollektivtrafik: Hållplats ”Ästad”Bil: Från väg 154 mellan Falkenberg och Ullared tag mot Sibbarp och därefter mot Ästad. I Ästad finns skylt mot Långanskogen. Anlagd parkering saknas så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Verordnungen

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • rida eller köra med häst, framföra terränggående
 • cyklar,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön samt
 • uppsätta någon form av bryggor eller förtöjningsanordningar.
 • ha hund okopplad.

Kontakt

Adresse

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App