Lindsjön

Aktuellt

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

I Lindsjöns naturreservat sköter skogen sig själv och du möter träd i alla livsskeden, från unga plantor till döda nästan förmultnade stammar.

Reservatet består av två delar. I östra delen ligger den tallklädda Långmossen. I väster finns Lindsjön och i den gamla granskogen intill kan du hitta den rödlistade bombmurklan. Bombmurklan är en svamp som till skillnad från de flesta andra tittar fram tidigt på våren. Svampen trivs i granskog som inte är alltför tät och som har ett glest mosstäcke.

I reservatet kan du också se många gamla och grova aspar. Dessa träd är viktiga för många sällsynta arter som den röda cinnoberbaggen och aspfjädermossa, Upplands landskapsinsekt och landskapsmossa. Andra arter trivs i reservatets ovanligt kalkrika mark och i de många kullfallna träden. Det är svampar, lavar och insekter som har svårt att ta plats i den moderna produktionsskogen. Man har funnit ett 50-tal rödlistade arter i reservatet. Bland dem kan särskilt nämnas stor aspticka och aspbarkgnagare, liten hornflikmossa, vedsäckmossa, smalskaftlav, västlig njurlav, blackticka, blek taggsvamp, grangråticka, gräddticka, vågticka, rynkskinn och ulltickeporing.

Än så länge finns här inga markerade stigar och du får leta dig fram på egen hand genom tät och fuktig granskog, över mossklädda stockar och emellanåt mycket blockrik mark.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Reservatet har ingen parkering.

Kommunikationer:

Det går inte att komma hit med kollektivtrafiken.

Hitta hit:

Lindsjön ligger en bit söder om järlåsa.

Från Uppsala kör du väg 72 och svänger efter cirka 15 km av mot Skogstibble. Efter 4,5 km svänger du höger in på Onsikevägen. Efter ytterligare 2,5 km har du naturreservatet på vänster sida. Onsikevägen är en smal grusväg och det finns ännu ingen anlagd parkering till naturreservatet så det kan vara svårt att parkera.

Det går också att komma till Onsikevägen från Järlåsa. I Järlåsa kör du vägen mot Ribbingebäck. Efter cirka 2 km svänger du vänster in på Onsikevägen. Efter cirka 3,5 km har du naturreservatet på höger sida.