Naturreservat

Hovön-Alnön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

För dig som är båtburen är Hovön-Alnöns naturreservat ett trivsamt utflyktsmål. Alnön är ett gammalt kulturlandskap med örtrika hagmarker, betade strandängar och olika typer av barrskog. Flera stigar leder genom det gamla odlingslandskapet. På några av de mindre öarna finns fina badklippor och naturhamnar.

Öarna ligger med ett skyddat läge i Ängsfjärdens norra del. Alnön, som är den största ön, har vidsträckta hällmarker, medan den lerigare marken har utnyttjats till odling under århundraden. Mitt på ön ligger Alnö gård omgiven av gamla fruktträd, hamlade askar och åkermark.

Alnön har i alla tider betats av gårdens djur, förr framförallt av får, men senare av mjölkkor och numera av kvigor. Betet har gynnat speciella växter. I skogen hittas många sorters orkidéer och på de öppna markerna lever ängs- och hagmarksväxter som jungfrulin, kattfot och solvända. Kulturlandskapet med gammal betad skog, grova ädellövträd och solbelysta skogsbryn är också en miljö som passar för fåglar, insekter och svampar.

De grunda vikarna mellan öarna är goda häckningsplatser för sjöfågel, bl a brunand, som minskat mycket snabbt i Uppland under slutet av 1900-talet. De mindre öarna, Hovören, Skansören och Bergskäret, är ganska höga och bergiga. De är framförallt bevuxna med hällmarkstallskog som fått utvecklas fritt under lång tid. Längs stränderna finns gott om varma och solbelysta klippor, det är bara att ge sig ut på spaning efter en alldeles egen badplats!

Det småbrutna odlingslandskapet är anpassat efter naturens former och förutsättningar i innerskärgården. Det representerar en brukningstradition och livsstil som inte längre finns kvar. På Alnön får vi en inblick i hur det en gång var.

Visa varsamhet vid ditt besök, så att miljön bevaras intakt. Du får t ex inte gräva upp växter eller gå in på privata tomter.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1992

Areal: 386 ha

Kommun: Östhammar

Markägare: Staten, privata, bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Hovön-Alnön ligger ca 9 km sydost från Öregrund. Du tar dig hit med egen båt.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp blommor, gräs, mossor, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för svamp- och bärplockning
 4. fånga eller bortföra djur med undantag för fisk, bortföra ägg, rom, bo eller medvetet störa djurlivet,
 5. tälta, rida eller förtöja båt mer än ett dygn,
 6. göra upp eld,
 7. parkera eller framföra motordrivet fordon på öarna,
 8. ställa upp husvagn,
 9. på ett störande sätt använda musikanordning, musikinstrument eller dylikt,
 10. medföra ej kopplad hund.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen