Naturreservat

Vackstaskogen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vackstaskogens naturreservat ligger vid Vackstaviken vid Långsjön. Reservatet består till stor del av lövträdsmiljöer med höga naturvärden knutna till gammal grov asp och ädellövträd.

Här finns ovanligt mycket gammal asp. Aspen är en rik livsmiljö för vedsvampar, lavar och mossor. På aspen kan man till exempel hitta de ovanliga arterna stor aspticka, aspfjädermossa och lunglav. Reservatet är en viktig lokal för rödlistade arter och signalarter. Även barrskogsmiljön i den nordvästra delen hyser höga naturvärden med många gamla granar och tallar och med ett förhållandevis stort inslag av död ved.

Reservatet ingick tidigare i det gamla militära övningsområdet Almnäs. Rester från den tiden är bland annat den gamla branddammen som numera är hem åt den fridlysta större vattensalamandern och andra vattenlevande djur och växter.

Det finns flera grusvägar som går genom reservatet. Dessa är lättgångna, med hårt underlag och utan nämnvärd lutning. Du kan nå Långsjöns strand via en av dessa.

Vackstaskogens naturreservat bildades 2012, är 27,8 h stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna reda på dessa på nätet eller på informationstavlorna på plats innan du besöker området.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 27,8 hektar
varav vatten 4,7 hektar

Karaktär: lövskog, ädellövskog och sjö

Kommun: Södertälje och Nykvarn

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Vägbeskrivning

Med bil: Från Södertälje C - Nyköpingsvägen söderut mot Tveta. Efter Tveta, följ väg 516 ca 7km till kommungränsen mot Nykvarn. Ta höger precis efter kommungräns-skylten. Vägen är blockerad med stenar men det finns plats för 1-2 bilar. Än så länge saknas iordninggjord parkeringsplats, informationstavlor och anläggningar för friluftsliv.

Förordningar

För att skydda Vackstaskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  • tälta mer än två dygn
  • elda annat än på anvisad plats.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner