Naturreservat

Tornbergets naturreservat och Tornbergssjön, Hanveden

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Några kilometer nordväst om Tungelsta ligger Tornbergets naturreservat. Tornberget var det första landområde i Haninge och i hela Stockholms län, som steg upp ur havet efter senaste istiden. Det är därmed länets högsta naturliga punkt, belägen 111 m ö h. Naturen utgörs av flata, mjukt slipade berghällar, bevuxna med knotig tallskog. Alldeles nedanför toppen glimmar den lilla Tornbergssjön, omgiven av en myr med intressant växtlighet. Här finns flera nordliga arter som till exempel dvärgtranbär och sumpstarr. I reservatet finns också partier med gammelskog där ovanliga svampar, mossor och lavar växer. Invid Tornbergets topp finns ett utsiktstorn som invigdes i april 2018.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat
  • Tysta platser Tysta platser

Hitta hit

Tornbergets naturreservat kan nås med buss 848 från Västerhaninge, avstigning vid Västra skolan. Följ väg 257 cirka 2 km västerut till avtagsvägen mot Slåboda, där det finns en vägskylt som visar vägen till naturreservatet. Följ vägen mot Slåboda och efter 250 meter når du en parkering, vägbom och information. Från parkeringen går en skyltad stig in i området. Stigen är skyltad fram till anslutningen till Tornbergsslingan. Observera att parkeringen endast rymmer ca 10 bilar.

Föreskrifter

Ordningsföreskrifter i Tornbergets naturreservat enligt 7 kap. 30 § miljöbalken. Det är förbjudet att:

1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande.

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåten.

3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).

4. fånga och insamla ryggradslösa djur.

5. medföra okopplad hund eller annat husdjur.

6. rida annat än på anvisad väg och bilväg.

7. göra upp eld på berghällar och klippor.

8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

9. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar.

Föreskrifterna ska inte hindra pågående (år 2012) sport- och friluftsaktiviteter under förutsättning att dessa är förenliga med naturreservatets syften. Vid tävlingar och andra större arrangemang med fler än 100 deltagare ska arrangören i god tid samråda med Haninge kommun.

Naturvårdens intressen ska vara överordnat det rörliga friluftslivets i den mån intressena inte kan förenas.

Jakt på skogshöns (järpe, orre, tjäder) är förbjuden. Övrig jakt hör till markägaren Haninge kommun.

Skogsbruk är förbjudet, men naturvårdande skötsel enligt naturreservatets skötselplan är anvisad för specifika delområden.

Det finns ytterligare föreskrifter som gäller för markägare, förvaltare, nyttjanderättshavare med flera, se naturreservatets beslut.

I reservatet gäller också övriga bestämmelser till skydd för naturmiljön. Bland dessa kan nämnas följande:

- Terrängkörningsförbudi terrängkörningslagen.

- Förbud mot nedskräpning enligt 15 kap. 30 § miljöbalken.

- Fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är fredade på det sätt som anges i jaktlagen. Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen.

Delar av naturreservatet och områden som angränsar till naturreservatet är Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv är särskilt skyddsvärda. I dessa områden gäller särskild tillståndsplikt enligt 7 kap 28 a § miljöbalken. Reservatet ska bidra till en gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som ligger till grund för Natura 2000.

Tillsynsmyndighet för Tornbergets naturreservat är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Markägare och förvaltare av naturreservatet är Haninge kommun. Tornbergets naturreservat ansluter i norr till Paradisets naturreservat i Huddinge kommun.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

E-postadress

Haninge kommun

info@haninge.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Haninges Naturkarta

Haninges Naturkarta

Öppna detta i appen