Naturreservat

Svenska Högarna

Naturreservat

5 av 5 stjärnor 5,0 (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Välkommen till Sveriges största marina reservat! Längst ut i Stockholms skärgård ligger Svenska Högarna, som en sista utpost mot Östersjön. Utsatta för väder och vind har hällarna slipats kala. Undantaget är Storön, i ögruppens mitt, där det växer enbuskar, ris och små skogsdungar runt våtmarkerna. Här finns en fyrplats som också heter Svenska Högarna. Ön saknar reguljär båtförbindelse och är landets mest isolerade bebodda ö.

På och ikring Svenska högarna kan du njuta av ett rikt djurliv! Många flyttfåglar rastar vid öarna. Under vår och sommar häckar sillgrisslor, tordmule och ejder här. I havet kan du ofta se gråsäl och på vintern är det vanligt med alfågel.

Under vattenytan finns fortfarande stora blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och bälten av tång- och alger, där många arter trivs. Tillsammans bildar de friska ekosystem, där blåmusslorna är särskilt viktiga. De filtrerar havsvattnet och ger föda åt både fisk och sjöfågel.

På Storön kan du besöka byn med sin röda fyr och hamnen med små bodar. Här finns spår av bebyggelse som användes vid strömmings- och torskfiske redan på medeltiden. Ön har många fler sevärdheter, som en kyrkogård, stenlabyrinter, en kompassros och jättegrytor.

Ögruppen kan bara nås med egen båt, taxi- eller charterbåt. I inre hamnen råder båt- och fiskeförbud. Visa hänsyn till de boende och omtanke om den känsliga miljön.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1976, utvidgat 2020

Storlek: 60 971 hektar varav land 104 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten samt Edward Sjöbloms Stiftelse Svenska Högarnas Fyr

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Natura 2000-område Svenska högarna SE0110096

Hitta hit

Ögruppen kan bara nås med egen båt, eller med taxi- eller charterbåt.

Föreskrifter

För att skydda Svenska Högarnas naturreservat finns regler du måste följa. De olika områdena A-C framgår av beslutskartan som du hittar via länken till beslut och skötselplan i högerspalten.

I reservat är det förbjudet att:

 1. under tiden 1 februari – 15 augusti beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område A med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 2. under tiden 1 april – 31 juli beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område B med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 3. under tiden 1 maj- 30 juni beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område C med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 4. framföra båt, fartyg eller annan vattenfarkost inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 5. framföra båt, fartyg eller annan vattenfarkost med högre hastighet än 5 knop inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 6. ankra båt eller fartyg inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 7. fiska inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 8. gräva, hacka, rista, borra, måla, flytta stenblock eller på annat sätt skada berg, mark, stenar eller havsbottnar,
 9. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 10. skada vegetationen genom att gräva upp växter, mossor eller lavar eller ta bort fastsittande alger eller musslor,
 11. skada eller störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, fånga, förfölja eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur,
 12. ta i land okopplad hund eller annat sällskapsdjur,
 13. göra upp öppen eld eller använda grill annat än på anvisad plats,
 14. sätta upp skylt, affisch eller liknande,
 15. tälta mer än två dygn i följd på samma plats, annat än på anvisad tältplats,
 16. förtöja båt eller fartyg på allemansrättslig grund längre än två dygn i följd vid samma strand eller brygga. Föreskriften gäller inte markägare och arrendatorer,
 17. släppa ut avloppsvatten, tankspolvatten, barlastvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
 18. tvätta båt- eller fartygsskrov,
 19. tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat vid angöringsplats,
 20. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller liknande,
 21. starta eller landa med luftfartyg,
 22. landstiga med större sällskap än 10 personer. Landstigning med större sällskap får dock ske efter samråd med förvaltaren om villkoren för detta,
 23. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som kan störa djurlivet, exempelvis insamlande eller fångst av organismer (inkl ringmärkning), användning av sonar eller annan ljudgenererande teknik.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Stockholms läns Naturkarta

Stockholms läns Naturkarta

Öppna detta i appen