Stoppa spridningen av vattenpest

Bilder

  • Smal vattenpest vid Strandbadet i Boren.
    Smal vattenpest vid Strandbadet i Boren.
  • Smal vattenpest
    Smal vattenpest

Hjälp Motala kommun att stoppa spridningen av vattenpest. Vattenväxten finns i bland annat Boren, Norrbysjön, Ljung­sjön och Roxen. Den är helt ofarlig för människor och husdjur, men ställer ändå till stora problem.

Motala kommun arbetar intensivt för att minska, och i förlängningen stoppa, spridningen av vattenpest. Växten är en så kallad invasiv främmande art, som sprider sig i våra vatten.

– Motala kommun har tillsammans med Linköpings kommun, länsstyrelsen, Tekniska verken har tagit fram information och en åtgärdsplan för vattenpest, säger kommunekolog Fia Sundin.

Vattenväxterna sprids genom att små bitar av växten förs till nya sjöar av människor och djur. Längre ner på sidan hittar du information om hur du kan bidra till att stoppa spridningen.

Regelbundna vattenprover Verksamhet fritid i kommunen gör ett ständigt jobb med rensning av vattenpest och tar vattenprover.

– Vi har en entreprenör som bistår med skötsel av Strandbadet. Tillsyn och skötsel sker dagligen. När det gäller bortforsling och hantering av vattenpesten görs bedömningar löpande. Ofta samlas det en hel del efter blåsiga dagar, säger anläggningschef Thomas Martinsson.

Under säsong tar verksamhet fritid kontinuerligt vattenprover. Proverna tas enligt särskilda rutiner samt vid misstanke om otjänligt vatten. Hittills i år har ett prov tagits och det var bra, det vill säga tjänligt. Det finns även nivåerna tjänligt med anmärkning och otjänligt.

Information om provtagningarna På Hav- och vattenmyndighetens webb hittar du information om de senaste mätningarna vid de badplatser som Motala kommun ansvarar för. Av de tio baden har tre fått en klassificering, Varamon, Pariserviken och Jerusalemsbadet. De två förstnämnda har klassificeringen ”Utmärkt kvalitet” och Jerusalem ”Bra kvalitet”.

Några problem med vattenpesten: Båttrafiken får svårt vid slussning i Göta kanal. Fiskeredskap fastnar i den täta växtmassan. Bad- och friluftsliv påverkas när stora mängder döda växter flyter upp på stränderna. Galler i vattenkraftstationer täpps igen. Påverkan på vattenflöden i mindre vattendrag. Den biologiska mångfalden påverkas när solljuset hindras från att tränga ner i vattnet. Övergödning och syrebrist kan öka.

Så här kan du hjälpa till: Kontrollera och rensa din båt innan den flyttas mellan sjöar. Torka utrusning som dykardräkter, badkläder och fiskeredskap innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Töm aldrig ut akvarie- eller dammvatten i naturen. Flytta inte växter och djur mellan sjöar. Var försiktig vid hantering av vattenpesten och lämna växtmaterial till förbränning på återvinningscentralerna på Gärstad, Ullstämma eller Malmen. Kompostera endast i undantagsfall.

Fakta: Vattenpest (Elodea canadensis) Sötvattensväxt från Nordamerika. Finns etablerad i Sverige sedan 1870-talet. Idag är den mycket vanlig i sjöar och vattendrag i hela södra delen av Sverige. Vattenpest klassas i Sverige som främmande och potentiellt invasiv.

Fakta: Smal vattenpest (Elodea nuttallii) Sötvattensväxt från Nordamerika. Finns etablerad i förvildade bestånd sedan 1990-talet i de södra delarna av Sverige. Smal vattenpest finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket inne­bär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta: Invasiv främmande art Det är växter, djur, svampar och mikroorganismer som med hjälp av oss människor transporterats till områden där de normalt inte lever. Områden där de sedan kan breda ut sig och påverka den befintliga naturen på ett negativt sätt.

Det gör till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor. De arterna har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen