Naturreservat

Skarpåskälabodarna

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Den gamla barrskogen i Skarpåskälabodarnas naturreservat är så kallad kalkbarrskog, en av vårt lands mest artrika och skyddsvärda miljöer. I reservatet finns stora naturvärden både på den kalkrika marken och på de gamla träden. I skogen finns gott om gamla lövträd och silverskimrande grova aspar finns utspridda inom i stort sett hela området.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 56,8 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Norrut från Östersund: Längs E 45:an, strax innan man kommer fram till Hammerdals centrum, finns en skylt på vänster sida om vägen (där det bland annat står Camp Route 45). Där svänger man vänster in på Fyrvägen. Efter cirka 4,5 kilometer ska man sedan svänga in på Rödflovägen. Efter cirka 3 kilometer svänger man in på mindre skogsbilväg; Skarpåsvägen. Efter cirka 1 kilometer kommer man fram till reservatets informationstavla, på vägens högra sida.

Föreskrifter

Välkommen till Skarpås­kälabodarna. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller in­samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner