Gladö Kvarnsjön – bad, svamp- och bärmarker

Bilder

Området ingår i en del av ett större område av riksintresse för friluftslivet, Ågesta-Lida. Det utgör också en del av Hanvedenkilen i den regionala grönstrukturen. Under sommaren är det främst bad, fiske och roddturer som lockar och på vintern skridskoåkning, skidåkning, promenader och isfiske. I de omgivande skogsmarkerna söder och öster om Kvarnsjön, finns populära svamp- och bärmarker. Många utnyttjar de lättillgängliga stigarna och lederna som finns dels längs Kvarnsjöns stränder men även längs Mellanbergsravinen till Kärrsjön. Nämnas kan även att Huddingeleden och Sörmlandsleden passerar igenom området.

Kvarnsjön – god vattenkvalitet med ovanliga musselarter

Kvarnsjön har en god vattenkvalitet. En vattenväxtinventering visar på god ekologisk status med växter som vill ha näringsfattiga förhållanden såsom notblomster, strandpryl, nålsäv och hårslinga. Sjön har mestadels ett relativt näringsfattigt tillstånd men periodvis höga halter av fosfor kan förekomma. Vattnet är måttligt färgat och siktdjupet är kring två meter, vilket är ett av de bättre i Huddinge kommun.Kvarnsjön har en anmärkningsvärt riklig förekomst av den relativt sällsynta stora dammusslan. Även ovanligt många andra musselarter finns i sjön och då i rika förekomster.

Artrik ängsmark vid Nyboviksbadet

Vid Nyboviksbadet finns en mycket artrik ängsmark, där många av de för äldre fodermarker typiska växterna fortfarande finns kvar. Några av dessa kärlväxter är idag mycket ovanliga i Huddinges kulturlandskap och även i länet som helhet. Däribland kan nämnas darrgräs, klasefibbla, toppklocka och backnejlika. Fjärilsfaunan är också artrik. Några exempel på sällsynta fjärilsarter som går att hitta vid Nybovik är mindre bastardsvärmare, violettkantad guldvinge, svavelgul höfjäril och eldsnabbvinge.Skogen öster om sjön utgörs till stora delar av en nyckelbiotop (barrskog). Här förekommer flera sällsynta och skyddsvärda arter knutna till orörd barrskog. Även några skyddsvärda fåglar häckar här.

Kärrsjön

Kärrsjön är en liten skogssjö med naturligt starkt brunfärgat vatten. Här i sjön finns en unik förekomst av den mycket sällsynta blodigeln som hittades här år 2006. Den är endast känd från ytterligare fem platser i Stockholms län. Kärrsjöns utloppsbäck, Mellanbergsravinen, har i sin centrala sträckning tydliga ravinbildningar med naturligt slingrande vattendrag. Detta är ett av några få sådana miljöer inom Tyresåns avrinningsområde. Här finns ett mycket rikt djur- och växtliv med flera rödlistade arter. Bäcken mynnar i samma bäck som Kvarnsjön innan de gemensamt rinner vidare till sjön Orlången genom Orlångens naturreservat. Alla vattenmiljöer i området ligger inom Tyresåns huvudavrinningsområde med sitt utlopp till Östersjön (Kalvfjärden) vid Tyresö slott.

Kontakt

Adress

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

E-postadress

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Öppna detta i appen